8-16  Price Indices for Investment in Fixed Assets by Region
(preceding year=100)
Region 2007 2008
        
        
Investment Construction Purchase of  Investment Construction Purchase of 
in Fixed and Equipment Others in Fixed and Equipment Others
Assets Installation and  Assets Installation and 
  Instruments    Instruments 
         
  National Total 103.9 105.1 100.2 104.2 108.9 112.9 100.6 105.4
 
  Beijing 102.8 104.1 98.9 102.1 107.8 111.8 98.0 104.8
  Tianjin 102.6 103.5 99.1 103.6 109.2 114.0 99.6 104.2
  Hebei 103.8 105.4 100.7 102.4 109.6 113.9 101.6 105.8
  Shanxi 104.1 106.0 100.6 102.4 113.3 120.0 102.6 101.5
  Inner Mongolia 103.8 104.6 100.3 105.2 108.1 110.6 101.0 106.2
 
  Liaoning 104.3 106.1 100.2 104.2 109.1 113.3 101.0 105.2
  Jilin 103.9 105.2 99.9 105.9 107.3 110.7 100.4 105.1
  Heilongjiang 104.5 105.5 99.9 109.1 109.0 111.9 100.6 110.9
 
  Shanghai 103.5 104.6 99.4 104.1 107.9 112.1 99.5 105.4
  Jiangsu 104.9 107.8 99.7 104.5 110.0 115.9 100.6 106.6
  Zhejiang 104.4 105.6 100.5 105.2 109.3 113.7 101.2 106.6
  Anhui 105.4 107.4 100.4 103.7 109.4 113.7 101.2 103.8
  Fujian 105.9 107.1 99.6 109.2 105.9 108.5 100.0 104.9
  Jiangxi 105.4 106.9 100.5 106.2 110.4 114.0 100.7 109.3
  Shandong 104.0 105.5 100.8 104.6 107.7 110.7 102.5 104.4
 
  Henan 104.6 106.3 101.4 101.9 109.0 112.1 102.5 103.3
  Hubei 104.1 104.9 101.5 104.2 109.4 112.2 102.7 108.2
  Hunan 105.8 107.6 101.4 103.4 109.9 112.3 104.7 105.1
  Guangdong 102.4 103.8 99.5 100.5 108.6 112.2 100.1 105.7
  Guangxi 102.3 103.0 101.0 101.1 107.9 110.7 101.7 103.7
  Hainan 106.1 109.9 100.2 102.2 113.3 118.7 100.6 107.2
 
  Chongqing 105.5 106.0 100.2 107.8 110.2 113.7 100.6 106.6
  Sichuan 104.7 106.4 101.0 103.4 112.5 118.8 101.8 104.4
  Guizhou 103.5 105.4 100.2 100.9 108.9 114.3 100.6 101.1
  Yunnan 104.2 104.5 100.5 107.0 107.4 110.1 101.0 102.2
  Tibet
 
  Shaanxi 104.0 105.6 100.6 100.6 109.5 113.3 101.1 101.8
  Gansu 102.8 103.9 101.8 102.3 106.7 111.8 103.5 103.0
  Qinghai 104.2 104.6 102.9 102.6 110.5 113.3 101.5 104.1
  Ningxia 103.2 104.1 100.4 101.0 109.0 110.6 101.9 106.4
  Xinjiang 104.4 105.5 101.6 102.8 111.2 114.0 105.0 105.1