8-10  Producers' Price Indices for Farm Products by Region
(preceding year=100)
Region 2007 2008
General Planting Forestry Animal Fishery General Planting Forestry Animal Fishery
Index Products Products Husbandry Products Index Products Products Husbandry Products
   Products     Products 
           
National Total 118.5 109.8 104.4 131.4 108.1 114.1 108.4 108.5 123.9 111.2
 
Beijing 114.4 106.1 128.5 122.0 107.1 112.3 106.6 103.5 117.6 111.7
Tianjin 107.8 105.7 99.2 114.8 99.3 107.1 105.5 106.0 106.5 118.7
Hebei 116.2 111.0 105.1 123.4 112.0 109.0 105.0 89.0 115.5 102.4
Shanxi 113.0 112.8 103.8 114.6 116.5 109.2 104.0 100.7 117.8
Inner Mongolia 114.9 114.8 107.7 116.6 101.8 111.0 106.9 116.6 115.9 111.1
 
Liaoning 116.6 112.1 109.7 126.4 105.5 109.8 103.6 109.0 122.3 102.4
Jilin 114.0 112.3 107.8 123.0 102.2 104.5 102.0 121.2 115.3 106.3
Heilongjiang 119.9 116.7 133.7 112.8 117.0 114.8 126.6 128.0
 
Shanghai 110.2 106.2 128.8 102.6 109.7 105.5 111.6 113.0 116.0
Jiangsu 112.6 103.8 102.7 131.4 102.5 114.3 108.7 96.5 125.8 108.4
Zhejiang 108.6 102.7 108.6 124.8 103.1 112.9 107.0 102.6 126.1 113.3
Anhui 114.1 109.9 109.0 123.9 104.5 114.7 109.6 106.5 125.9 107.3
Fujian 112.6 107.6 107.5 132.2 108.8 110.7 106.7 115.2 119.6 109.0
Jiangxi 115.0 109.5 108.9 129.4 102.0 114.2 108.2 114.7 124.4 110.8
Shandong 114.0 111.3 115.8 122.4 106.0 112.5 107.6 109.6 121.6 111.9
 
Henan 117.7 110.4 107.2 130.7 109.3 115.0 108.2 105.4 126.5 121.1
Hubei 117.0 112.3 106.1 131.4 103.5 117.0 111.3 113.7 130.5 111.3
Hunan 130.6 111.8 115.6 143.9 107.1 126.7 113.9 118.8 135.9 116.5
Guangdong 109.7 104.7 104.3 123.5 104.2 113.9 109.2 103.1 120.1 115.9
Guangxi 121.5 100.4 105.3 140.4 107.9 113.0 100.4 104.3 123.2 118.4
Hainan 104.7 98.3 113.2 118.6 103.5 112.5 113.9 103.0 118.4 109.2
 
Chongqing 121.8 108.6 110.7 128.8 105.9 120.2 108.9 112.9 125.8 110.4
Sichuan 120.8 110.7 105.6 128.3 106.7 118.4 111.2 109.6 123.2 115.1
Guizhou 113.0 108.0 106.2 119.4 114.3 115.5 108.6 107.5 124.3 115.1
Yunnan 117.5 113.3 97.7 128.6 113.0 115.5 107.6 105.6 130.7 111.4
Tibet
 
Shaanxi 115.4 114.2 103.7 119.0 123.5 111.2 106.0 109.5 124.1 120.0
Gansu 111.4 109.9 100.1 114.7 104.9 114.0 107.9 115.9 125.8 113.8
Qinghai 119.0 121.6 117.0 114.9 109.8 118.8
Ningxia 115.0 111.9 118.4 111.7 118.7 110.6 127.8 103.7
Xinjiang 114.7 113.9 109.4 115.6 105.1 119.8 101.0 102.2 129.7 128.1