8-8  Price Indices for Means of Agricultural Production by Category and Region
(preceding year=100)
Year General Farm Forage Commodity Semi-mechanized Mechanized Chemical Pesticide and Oil for Other Means Service for
Region Index Handtools Animals Farm  Tools Farm  Machinery Fertilizer Its Appliances Farm of Agricultural Agricultural
       Machinery Production Production
            
2003 101.4 99.3 102.0 102.9 99.4 98.5 101.6 99.9 107.8 97.0
2004 110.6 104.3 116.5 127.6 102.1 102.2 112.8 103.0 108.4 106.3
2005 108.3 105.1 103.9 106.5 102.3 102.3 112.8 104.1 111.1 109.4
2006 101.5 106.2 101.1 88.0 101.8 101.5 100.1 101.6 113.4 105.8 107.8
2007 107.7 104.9 108.2 144.5 102.7 101.7 103.4 101.4 105.3 103.4 109.7
2008 120.3 112.5 115.8 131.5 107.9 109.0 131.7 108.0 113.1 108.1 110.3
 
  Beijing
  Tianjin
  Hebei 118.6 112.2 120.7 135.6 106.2 107.2 121.2 104.3 116.9 110.9 115.7
  Shanxi 118.7 108.9 109.6 130.9 103.3 105.1 131.7 105.3 114.7 111.3 122.7
  Inner Mongolia 114.9 104.1 118.8 127.6 102.5 102.3 129.1 111.0 111.4 104.4 102.6
 
  Liaoning 128.1 112.0 120.9 157.9 107.2 106.5 134.3 108.7 114.8 115.1 121.1
  Jilin 127.3 101.2 111.0 154.0 105.2 107.3 145.8 106.4 111.9 115.9 103.4
  Heilongjiang 122.7 119.5 125.0 130.5 123.2 117.7 130.5 102.3 111.3 112.0 102.2
 
  Shanghai
  Jiangsu 117.3 106.0 110.8 125.3 104.0 104.3 131.1 106.6 110.5 104.3 106.4
  Zhejiang 118.9 110.4 113.4 114.3 111.3 114.2 138.4 105.9 111.8 102.5 107.0
  Anhui 123.9 120.1 122.8 126.5 126.2 121.9 136.4 108.2 109.4 113.0 108.3
  Fujian 123.6 111.2 116.0 124.9 102.3 107.7 140.9 117.3 114.8 107.6 114.7
  Jiangxi 119.9 109.8 121.6 117.0 111.9 107.9 137.4 108.7 116.7 104.9 113.0
  Shandong 119.3 114.6 115.3 126.4 108.1 108.1 131.1 108.8 112.1 107.5 112.8
 
  Henan 120.9 118.1 113.2 126.4 105.6 107.3 138.5 108.4 115.4 105.1 106.0
  Hubei 127.2 120.2 120.2 147.9 107.3 107.7 141.1 104.8 112.2 112.9 113.0
  Hunan 126.5 104.3 120.6 136.4 111.3 113.7 131.7 117.0 118.9 101.9 126.2
  Guangdong 114.5 110.6 112.6 105.2 105.6 106.5 125.9 102.7 110.9 103.5 111.7
  Guangxi 124.0 122.5 112.4 108.0 100.1 117.9 143.0 106.4 117.1 118.7 110.5
  Hainan 114.8 111.2 111.6 103.8 113.3 117.3 130.4 106.0 114.9 106.9 101.9
 
  Chongqing
  Sichuan 116.6 109.8 111.8 133.3 103.9 105.7 120.5 105.5 112.6 104.4 114.5
  Guizhou 113.4 107.3 108.5 114.9 116.1 110.6 121.3 100.3 106.5 103.7 104.7
  Yunnan 116.6 111.3 114.0 131.6 102.6 102.7 125.2 106.1 113.7 103.5 105.8
  Tibet 103.2 101.2 108.7 104.9 99.3 100.3 101.1 100.0 108.5 101.7 100.0
 
  Shaanxi 122.0 115.3 117.7 144.8 110.0 110.9 130.6 111.6 109.4 108.9 106.5
  Gansu 114.7 106.2 106.7 150.6 101.1 99.0 120.9 101.9 116.6 104.4 104.5
  Qinghai 124.2 107.9 112.8 167.8 112.6 122.2 128.1 112.5 116.0 117.3 116.2
  Ningxia 126.2 116.4 129.0 148.3 106.0 116.6 133.7 108.6 117.8 109.3 116.3
  Xinjiang 112.3 102.9 116.7 150.9 100.7 101.6 111.5 103.9 112.9 108.0 107.0