6-14  Electricity Consumption by Region
 
  (100 million kwh)
Region 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
         
  Beijing        261.74 384.43 513.18 570.54 611.57 667.01 689.72
  Tianjin        178.99 234.05 340.04 384.84 433.65 494.91 515.88
  Hebei          602.68 809.34 1291.40 1501.92 1734.83 2013.67 2095.02
  Shanxi         399.16 501.99 833.01 946.33 1097.68 1348.81 1314.33
  Inner Mongolia 186.83 254.21 530.43 667.72 884.91 1160.21 1220.57
          
  Liaoning       622.81 748.89 1019.78 1110.56 1228.27 1359.51 1412.00
  Jilin          267.60 291.37 371.79 378.23 412.46 462.64 496.49
  Heilongjiang   409.38 442.28 525.47 555.85 597.05 628.94 669.90
          
  Shanghai       403.27 559.45 821.44 921.97 990.15 1072.38 1138.22
  Jiangsu        684.80 971.34 1820.09 2193.45 2569.75 2952.02 3118.32
  Zhejiang       439.59 738.05 1383.69 1642.31 1909.23 2189.37 2322.87
  Anhui          288.97 338.93 515.69 582.16 662.18 769.10 858.88
  Fujian         261.28 401.51 664.36 756.59 866.84 1000.33 1073.55
  Jiangxi        181.21 208.15 335.54 391.98 446.20 511.09 545.88
  Shandong       741.07 1000.71 1639.92 1911.61 2272.07 2596.05 2726.97
          
  Henan          571.48 718.52 1191.03 1352.74 1523.50 1808.00 1970.77
  Hubei          414.99 503.02 700.21 788.91 876.76 989.23 1058.53
  Hunan          374.76 406.12 616.80 674.43 768.77 890.58 904.95
  Guangdong      787.66 1334.58 2387.14 2673.56 3004.03 3394.05 3504.82
  Guangxi        220.77 314.44 456.86 510.15 579.46 681.14 753.39
  Hainan         32.00 38.37 67.01 81.61 97.68 113.25 121.72
          
  Chongqing       307.61 302.58 347.68 405.20 449.22 484.41
  Sichuan        582.85 521.23 857.02 942.59 1059.44 1177.51 1210.13
  Guizhou        203.70 287.78 458.69 486.97 581.98 669.10 679.18
  Yunnan         223.71 273.58 454.51 557.25 645.61 745.52 829.44
  Tibet       
           
  Shaanxi        239.68 292.76 477.03 516.43 580.73 653.69 708.03
  Gansu          241.06 295.33 451.74 489.48 536.33 614.74 677.76
  Qinghai        69.02 109.10 189.76 206.56 244.41 285.44 313.23
  Ningxia        92.38 136.17 270.01 302.88 377.85 439.78 439.62
  Xinjiang       119.67 182.98 266.41 310.14 356.20 413.32 479.37
        
 
a) Data since 2000 are provided by the Association of Power Generation Enterprises.