5-31  General Scale of Construction and Actually Completed Investment of
Enterprises for Real Estate Development (2008)
(100 million yuan)
Region Total Investment      
Accumulative Investment    
Actually Completed Since Investment Completed  
Planned Starting of Construction This Year Investment in
up to the End of This Year Land Development
         
  National Total 139989.86 84940.00 31203.19 2121.89
 
  Beijing 13111.06 8099.70 1908.74 23.96
  Tianjin 3328.22 2616.27 653.72 80.87
  Hebei 3199.08 1941.90 1084.44 76.95
  Shanxi 1342.62 738.13 326.79 35.83
  Inner Mongolia 1669.14 1157.86 744.30 60.23
 
  Liaoning 7540.71 4209.76 2060.80 125.48
  Jilin 1507.72 1008.15 641.04 22.05
  Heilongjiang 1126.60 743.47 439.86 33.51
 
  Shanghai 9482.88 6627.51 1435.73 64.14
  Jiangsu 14981.91 8779.33 3304.56 258.41
  Zhejiang 9372.40 6300.25 2023.12 46.17
  Anhui 4807.41 3022.54 1362.67 130.02
  Fujian 5346.48 3345.61 1129.09 39.93
  Jiangxi 2233.03 1374.75 547.66 41.24
  Shandong 8467.12 4741.22 2038.53 205.45
 
  Henan 4670.26 2340.97 1206.71 18.72
  Hubei 3974.82 2349.79 892.67 93.37
  Hunan 4744.20 2466.38 955.92 116.92
  Guangdong 14731.65 9742.53 2949.25 202.48
  Guangxi 2838.03 1771.04 627.34 29.92
  Hainan 1027.46 453.77 199.45 28.24
 
  Chongqing 5530.78 2888.72 991.00 49.02
  Sichuan 6021.61 3325.89 1451.70 131.97
  Guizhou 1662.27 855.74 311.26 12.71
  Yunnan 2334.74 1182.88 557.69 62.30
  Tibet 32.80 24.23 13.74 2.56
 
  Shaanxi 3066.06 1688.23 762.23 83.54
  Gansu 822.93 458.84 185.81 17.47
  Qinghai 211.79 129.10 51.19 8.23
  Ningxia 255.78 178.77 117.59 2.33
  Xinjiang 548.30 376.71 228.63 17.87