5-21  Number of Construction Projects over 500 Thousand 
Yuan under Construction and Put into Use in Urban Area
Year Number  of Number  of Number  of Rate of Construction
Projects under Projects Started Projects Completed Projects Completed
Region Construction This Year and Put into Use and Put into Use
(unit) (unit) (unit) (%)
         
1995 169163 103305 102115 60.4
1996 176487 111211 108256 61.3
1997 156865 98003 95560 60.9
1998 172011 116513 102572 59.6
1999 175253 111690 109355 62.4
2000 170430 113225 103749 60.9
2001 173950 118725 106021 60.9
2002 181363 128224 104087 57.4
2003 203215 148042 109155 53.7
2004 215440 152363 113145 52.5
2005 261535 190755 148753 56.9
2006 283920 203963 162383 57.2
2007 326204 231531 187525 57.5
2008 359213 257075 220418 61.4
 
  Beijing 2930 1447 1348 46.0
  Tianjin 3193 2236 1955 61.2
  Hebei 20996 17144 15744 75.0
  Shanxi 6793 4565 3892 57.3
  Inner Mongolia 9580 7885 7279 76.0
 
  Liaoning 14749 12544 11710 79.4
  Jilin 9131 7275 7145 78.3
  Heilongjiang 7646 6417 5999 78.5
 
  Shanghai 5237 3817 1295 24.7
  Jiangsu 15893 9613 9776 61.5
  Zhejiang 15406 7538 6390 41.5
  Anhui 19746 13132 10097 51.1
  Fujian 11491 6051 4473 38.9
  Jiangxi 10335 6721 6762 65.4
  Shandong 28363 19562 16727 59.0
 
  Henan 29560 24629 22868 77.4
  Hubei 15423 11929 9882 64.1
  Hunan 18614 14658 9694 52.1
  Guangdong 17531 12271 10891 62.1
  Guangxi 17185 11974 9145 53.2
  Hainan 1484 1057 891 60.0
 
  Chongqing 7504 4472 3526 47.0
  Sichuan 17308 11304 9951 57.5
  Guizhou 9077 6587 6120 67.4
  Yunnan 13109 9126 7667 58.5
  Tibet 2587 2155 1728 66.8
 
  Shaanxi 9062 6727 5635 62.2
  Gansu 7822 5741 4329 55.3
  Qinghai 2394 1617 1527 63.8
  Ningxia 1501 1126 870 58.0
  Xinjiang 6306 4721 4248 67.4
 
  Not Classified 1257 1034 854 67.9
    by Region