5-17  Investment in Fixed Assets in Urban Area by Size of Construction and Region
(100 million yuan) 
Year Less Than 5-100 100-500 500 Million- 1 Billion Yuan
Region 5 Million Yuan Million Yuan Million Yuan 1 Billion Yuan and More
           
1995 1016.3 3696.7 2493.9 1029.0 3807.5
1996 1061.6 4198.7 2931.8 1192.5 4371.5
1997 1115.5 4409.1 3163.0 1282.1 5342.0
1998 1333.4 5186.6 3585.9 1414.0 6508.7
1999 1331.0 5821.7 3899.7 1494.3 6164.7
2000 1246.8 6627.2 4485.1 1706.4 6219.1
2001 1258.0 7597.6 5301.7 1854.9 6655.6
2002 1287.4 9335.5 6335.3 2234.8 7505.8
2003 1384.9 12274.2 8911.0 3286.6 9271.2
2004 1397.2 14939.7 11576.9 4079.6 13246.6
2005 1687.8 19892.7 14564.0 5206.1 17835.3
2006 1722.2 27426.5 17001.4 6190.8 21604.9
2007 1952.2 35938.3 20513.0 7918.3 25853.8
2008 2004.0 47807.9 23486.1 10056.0 34181.1
 
  Beijing 10.3 218.2 317.7 220.8 845.2
  Tianjin 19.7 495.9 424.9 196.2 1384.6
  Hebei 92.8 3119.3 1051.0 525.6 1590.5
  Shanxi 20.0 942.3 733.1 270.5 901.8
  Inner Mongolia 41.3 1695.2 794.6 574.0 1477.6
 
  Liaoning 162.4 2565.4 1330.0 587.4 2175.9
  Jilin 32.3 2323.5 606.7 293.9 695.3
  Heilongjiang 40.4 1167.5 529.4 262.9 914.8
 
  Shanghai 18.8 380.2 419.1 263.9 1887.2
  Jiangsu 3307.9 2307.1 1049.3 1640.9
  Zhejiang 85.5 1470.4 1257.4 474.8 1239.8
  Anhui 135.4 2366.7 921.5 325.1 837.2
  Fujian 36.3 1178.3 816.6 315.3 1125.9
  Jiangxi 21.9 1726.9 978.6 263.7 786.5
  Shandong 150.8 5577.1 2357.4 928.0 1477.1
 
  Henan 97.2 4623.9 1433.3 435.2 924.9
  Hubei 85.5 1821.8 927.3 343.5 1077.9
  Hunan 86.3 2182.4 741.5 277.2 636.7
  Guangdong 226.6 1958.5 925.1 491.1 2090.4
  Guangxi 134.5 1277.6 532.0 187.1 567.5
  Hainan 8.2 94.4 85.2 49.7 231.0
 
  Chongqing 31.4 905.5 596.8 308.5 882.7
  Sichuan 69.9 2047.7 1161.9 419.0 1212.0
  Guizhou 89.7 392.5 232.4 82.4 501.1
  Yunnan 116.8 891.6 445.1 218.8 876.3
  Tibet 24.4 99.5 66.2 18.7 48.8
 
  Shaanxi 41.5 1487.7 721.3 287.2 986.5
  Gansu 47.5 583.7 298.5 115.3 280.0
  Qinghai 18.9 133.4 85.5 36.6 188.5
  Ningxia 8.2 167.8 136.0 50.5 255.6
  Xinjiang 49.6 604.7 245.7 167.4 729.5
 
  Not Classified 0.2 7.2 16.3 3711.3
   by Region
           
a) Data in this table do not include real estate investment.