5-8  Total Investment in Construction in the Whole Country by Region
(100 million yuan)
Year Total Investment Total Investment Net Investment
Region in Construction in Projects in Projects
under Construction under Construction
       
1995 62978.5 52026.7 26239.6
1996 75188.0 61930.7 31876.7
1997 81764.4 67126.6 33289.8
1998 90449.9 74138.2 36186.6
1999 96183.1 77120.2 36704.3
2000 102129.2 79951.1 37288.4
2001 118302.6 95244.0 49400.7
2002 135312.8 108684.1 57505.9
2003 163347.6 131733.0 69740.9
2004 212275.1 175652.6 92728.5
2005 270926.7 215349.7 116320.9
2006 326297.6 254062.3 124872.6
2007 396409.0 310890.3 150463.0
2008 498441.0 388122.0 184516.6
 
  Beijing 20893.6 17573.9 7394.0
  Tianjin 11841.9 10133.6 5073.0
  Hebei 17996.2 12215.2 5330.1
  Shanxi 9533.6 7235.4 3442.7
  Inner Mongolia 12234.6 8687.8 3687.8
 
  Liaoning 24524.2 17693.5 8713.5
  Jilin 9452.7 5616.2 2389.6
  Heilongjiang 7473.4 4645.7 2263.0
 
  Shanghai 22661.8 19756.4 7675.8
  Jiangsu 38860.0 28315.2 13100.0
  Zhejiang 32287.7 25827.1 11143.2
  Anhui 17026.5 13253.9 5240.4
  Fujian 18481.1 15678.8 7671.0
  Jiangxi 11303.3 7546.8 3815.7
  Shandong 31249.2 23275.1 9714.4
 
  Henan 20065.4 11979.6 5716.1
  Hubei 16528.6 13276.1 5595.8
  Hunan 15714.1 12563.6 6131.2
  Guangdong 38566.8 30331.8 13514.4
  Guangxi 13525.7 11300.6 6261.4
  Hainan 2540.0 2293.4 1325.1
 
  Chongqing 15436.8 13790.4 6508.9
  Sichuan 24743.2 21067.7 11933.7
  Guizhou 7683.5 6325.1 3574.4
  Yunnan 12047.7 10023.1 5398.9
  Tibet 743.7 586.5 277.5
 
  Shaanxi 11623.0 8844.6 4206.5
  Gansu 5024.1 3870.3 2146.3
  Qinghai 2181.9 1804.3 964.6
  Ningxia 2887.3 2414.3 1485.5
  Xinjiang 5256.4 3920.9 1831.3
 
  Not Classified 18052.9 16274.8 10990.7
   by Region