5-3  Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country  by Status of Registration and Region (2008)
(100 million yuan)
Region Total Domestic          Funds Foreign
State-owned Collective-owned Cooperative Joint Limited Share-holding Private Self-employed Others from Hong Kong, Funded
Liability Individual Macao and Taiwan
              
National Total 172828.4 157421.4 48704.9 6297.3 1031.2 645.9 42044.3 12052.3 35575.6 7190.8 3879.1 6956.2 8450.8
 
 Beijing 3814.7 3381.0 1019.2 66.7 8.9 13.3 1728.0 288.6 214.0 23.0 19.4 160.3 273.4
 Tianjin 3389.8 3026.9 1132.4 101.3 15.2 8.1 1025.6 375.0 312.9 33.2 23.3 75.5 287.4
 Hebei 8866.6 8389.7 1698.0 633.8 70.7 35.6 2255.5 642.6 2332.0 416.2 305.4 151.3 325.5
 Shanxi 3531.2 3424.2 1382.8 236.9 21.2 24.3 959.7 222.6 380.4 158.3 37.9 70.6 36.4
 Inner Mongolia 5475.4 5304.7 2010.5 64.3 42.6 20.6 1701.6 588.0 722.9 100.6 53.6 64.7 106.0
 
 Liaoning 10019.1 8916.8 2224.0 352.1 87.4 15.9 2374.1 585.4 2849.9 290.8 137.3 451.7 650.6
 Jilin 5038.9 4799.7 1273.3 52.0 27.3 6.6 1782.4 374.9 993.7 177.1 112.5 75.1 164.2
 Heilongjiang 3656.0 3555.0 1528.3 28.0 9.6 1.9 750.8 486.1 381.4 348.6 20.4 37.0 63.9
 
 Shanghai 4823.1 4035.3 2081.0 87.9 8.2 99.9 935.1 136.9 666.5 4.0 15.7 219.2 568.7
 Jiangsu 15300.6 12430.4 2326.5 494.6 56.9 34.7 2985.4 554.0 5418.5 338.8 221.0 1076.7 1793.5
 Zhejiang 9323.0 8148.7 2010.4 194.4 31.8 28.9 2790.1 364.5 2130.9 432.7 165.1 582.4 591.9
 Anhui 6747.0 6363.6 1766.9 134.0 36.5 15.4 1787.2 516.6 1575.9 350.6 180.4 196.6 186.8
 Fujian 5207.7 4369.8 1691.1 177.5 11.1 31.2 884.7 178.0 1115.8 179.1 101.5 492.0 345.8
 Jiangxi 4745.4 4352.5 1232.3 45.0 35.6 6.1 1136.2 426.9 1160.7 234.4 75.3 166.6 226.3
 Shandong 15435.9 14345.2 2280.7 1602.2 105.9 20.6 3927.1 984.9 4073.3 588.6 762.0 352.0 738.7
 
 Henan 10490.6 10151.7 2061.7 572.8 120.4 40.8 2160.5 862.3 3008.4 775.9 548.8 174.7 164.3
 Hubei 5647.0 5308.4 1997.6 200.6 45.3 25.8 1209.8 457.8 968.5 259.8 143.4 160.0 178.6
 Hunan 5534.0 5334.3 1704.6 130.7 85.6 32.8 1242.5 484.1 1048.9 305.9 299.3 102.0 97.8
 Guangdong 10868.7 8369.0 2358.4 522.6 43.9 44.0 2371.4 561.4 1777.8 551.5 138.0 1562.9 936.7
 Guangxi 3756.4 3485.8 1091.1 73.1 29.1 25.0 744.3 360.8 748.3 298.0 116.1 138.6 132.1
 Hainan 705.4 583.8 185.9 0.7 6.9 0.5 212.7 85.7 58.3 28.0 5.1 54.8 66.8
 
 Chongqing 3979.6 3677.0 1189.2 28.7 17.4 21.4 1250.3 155.4 854.5 111.9 48.1 170.8 131.8
 Sichuan 7127.8 6706.4 2409.5 44.5 40.4 14.1 2177.5 602.4 975.9 371.7 70.4 206.8 214.6
 Guizhou 1864.5 1814.4 815.2 8.8 10.8 32.8 428.5 106.2 287.1 108.7 16.4 18.8 31.3
 Yunnan 3435.9 3344.1 1457.7 101.9 13.7 6.7 802.3 271.4 441.7 200.7 48.0 68.0 23.8
 Tibet 309.9 307.7 199.3 1.3 0.4 0.4 21.0 12.1 20.5 32.1 20.7 2.1 0.1
 
 Shaanxi 4614.4 4457.5 2011.5 285.0 37.4 29.3 1095.9 276.6 406.2 204.5 111.1 96.4 60.5
 Gansu 1712.8 1684.3 861.0 42.1 5.3 7.1 354.9 81.5 191.0 97.2 44.2 15.8 12.7
 Qinghai 583.2 571.8 255.5 5.5 1.3 1.0 170.6 70.3 40.9 18.0 8.7 1.9 9.6
 Ningxia 828.9 818.6 291.4 3.4 1.6 0.2 307.4 11.3 159.4 40.1 3.7 1.6 8.7
 Xinjiang 2260.0 2228.4 903.1 4.8 2.7 1.2 434.1 485.5 259.8 110.7 26.6 9.2 22.3
 
 Not Classified 3734.9 3734.9 3254.8 37.2 443.0
    by Region