4-28  Situations of Job Services by Region (2008)
(10 000 persons)
Region Number Staff and Total Total     Person-times Placed    
Workers Registered Registered Female Laid-off Unemployed Persons with Female Laid-off Unemployed Persons with
of Job in Job Job Vacancies Job-seekers Staff and Persons Qualification of Vocational Job-seekers Staff and Persons Qualification
Services (unit) Services This Year This Year Workers Certificates Guidance Workers Certificates
               
  National Total 37208 12.7 5507.0 5532.0 2360.2 329.0 2036.7 1183.0 3019.9 2764.3 1162.7 184.3 932.6 640.5
 
  Beijing        633 0.4 117.2 40.8 16.3 21.0 10.7 33.3 25.3 10.1 12.4 9.9
  Tianjin        170 0.1 50.3 70.5 40.8 1.1 51.5 44.0 58.9 14.5 7.9 0.2 9.0 11.2
  Hebei          2274 0.7 159.2 155.8 61.6 10.8 28.9 20.3 97.4 85.8 35.1 6.0 17.6 11.5
  Shanxi         285 0.2 53.4 53.1 21.3 11.3 16.9 6.6 127.7 37.8 11.3 7.4 12.1 4.0
  Inner Mongolia 1137 0.3 70.0 74.2 30.8 5.1 27.5 2.5 42.4 55.7 23.2 4.0 19.4 1.2
 
  Liaoning       1890 0.5 144.8 133.3 66.9 24.4 68.4 16.8 76.6 82.0 39.5 13.5 45.6 9.9
  Jilin          1735 0.5 73.1 91.8 40.2 19.8 41.9 15.4 64.9 55.6 24.3 12.7 25.5 11.3
  Heilongjiang   1163 0.3 126.6 133.5 54.5 33.3 61.0 4.8 73.9 78.6 31.4 21.4 35.6 3.5
 
  Shanghai       490 0.4 154.1 522.7 247.0 31.1 259.3 72.3 24.7 44.1 21.4 3.0 20.7 6.1
  Jiangsu        3823 1.5 445.6 496.3 233.6 4.1 168.9 83.1 222.0 227.6 112.9 1.7 87.5 50.9
  Zhejiang       2465 0.5 739.4 587.7 159.5 5.3 73.7 80.5 183.4 232.6 87.2 2.5 43.6 48.3
  Anhui          2198 0.6 157.0 138.0 55.4 8.2 31.0 21.2 82.1 73.2 30.0 5.0 16.0 14.0
  Fujian         1055 0.3 331.5 251.1 114.2 11.6 36.2 13.2 114.5 158.6 81.6 7.6 22.5 11.0
  Jiangxi        1901 0.5 172.6 184.6 92.1 29.6 59.9 22.1 88.4 102.9 48.9 13.7 26.6 17.5
  Shandong       2047 0.7 333.3 271.3 123.9 4.6 93.3 58.8 206.6 166.9 75.6 3.2 58.2 37.4
 
  Henan          1585 1.2 113.3 136.8 61.3 37.3 25.2 19.7 68.5 78.8 31.5 22.4 18.2 13.3
  Hubei          973 0.3 160.4 154.3 72.3 21.1 56.9 41.0 111.1 99.6 46.2 15.0 31.2 26.8
  Hunan          871 0.3 84.6 132.3 65.5 8.7 106.2 58.3 92.8 49.3 28.1 7.6 33.4 29.4
  Guangdong      1892 0.9 1232.0 1023.6 441.4 9.0 607.4 450.6 655.6 561.6 210.8 3.2 293.3 251.4
  Guangxi        398 0.2 133.6 145.9 65.3 7.0 20.8 51.4 52.6 73.8 31.8 3.8 14.1 12.3
  Hainan         232 0.1 22.6 29.7 13.6 1.7 2.8 4.2 8.9 10.3 4.5 1.2 1.4 2.3
 
  Chongqing      443 0.2 67.3 63.0 26.4 4.3 24.1 8.3 64.1 34.6 14.4 2.3 12.5 5.1
  Sichuan        1554 0.4 166.3 155.6 63.4 9.7 61.9 25.6 101.7 83.7 25.5 10.6 26.7 17.2
  Guizhou        397 0.2 32.9 31.1 13.1 4.7 10.6 1.7 22.7 13.5 5.4 2.0 4.3 0.9
  Yunnan         1764 0.4 60.9 67.1 26.4 4.8 28.0 16.6 63.3 39.0 17.1 3.4 12.3 12.7
  Tibet          22 0.0 2.8 3.2 1.1 1.4 0.1 3.9 1.9 0.6 0.9 0.1
 
  Shaanxi        2154 0.6 130.6 154.3 55.9 11.6 17.3 17.6 88.0 77.5 38.2 5.3 10.0 9.0
  Gansu          847 0.3 38.3 50.4 22.5 4.0 9.9 4.1 43.1 34.6 17.2 2.5 5.4 3.3
  Qinghai        315 0.1 48.3 49.0 13.7 0.8 4.8 2.0 42.1 45.6 12.2 0.6 3.6 1.7
  Ningxia        279 0.1 38.6 46.6 17.1 1.5 6.7 2.1 43.9 40.9 15.1 0.4 3.4 1.4
  Xinjiang       216 0.1 46.4 84.6 43.2 2.7 13.3 7.4 60.7 78.4 23.7 2.1 9.7 6.1