4-15  Earning of Employed Persons in Urban Units and Related Indices
Year Earning  (100 million yuan) Indices (preceding year=100)
Total State-owned Urban Units of Total State-owned Urban Units of
Region Units Collective- Other Units Collective- Other
owned Units Types of owned Units Types of
Ownership Ownership
                 
1995 8255.8 6172.6 1210.6 672.7 121.8 117.4 115.6 142.2
1996 9249.4 6893.3 1269.4 801.7 112.0 111.7 104.9 119.2
1997 9602.4 7323.9 1283.9 994.5 103.8 106.2 101.1 124.0
1998 9540.2 6934.6 1054.9 1550.7 99.4 94.7 82.2 155.9
1999 10155.9 7289.9 995.8 1870.1 106.5 105.1 94.4 120.6
2000 10954.7 7744.9 950.7 2259.1 107.9 106.2 95.5 120.8
2001 12205.4 8515.2 898.5 2791.7 111.4 109.9 94.5 123.6
2002 13638.1 9138.0 863.9 3636.2 111.7 107.3 96.1 130.3
2003 15329.6 9911.9 867.1 4550.6 112.4 108.5 100.4 125.1
2004 17615.0 11038.2 876.2 5700.6 114.9 111.4 101.0 125.3
2005 20627.1 12291.7 906.4 7429.0 117.1 111.4 103.4 130.3
2006 24262.3 13920.6 983.8 9357.9 117.6 113.3 108.5 126.0
2007 29471.5 16689.1 1108.1 11674.3 121.5 119.9 112.6 124.8
2008 35289.5 19487.9 1203.2 14598.4 119.7 116.8 108.6 125.0
 
  Beijing        3165.4 1056.5 36.7 2072.1 128.9 116.9 105.1 136.6
  Tianjin        795.9 375.4 20.9 399.6 121.9 125.3 105.8 119.7
  Hebei          1224.8 847.2 43.7 333.9 123.6 120.0 105.2 137.0
  Shanxi         957.3 668.0 46.5 242.9 120.3 119.8 115.0 122.9
  Inner Mongolia 645.9 443.2 19.5 183.1 119.3 120.2 121.1 117.0
 
  Liaoning       1396.9 875.1 52.8 469.0 122.5 120.3 118.3 127.3
  Jilin          611.5 411.0 19.1 181.4 114.0 112.6 105.3 118.1
  Heilongjiang   1031.9 678.6 40.6 312.7 111.1 116.3 111.1 101.3
 
  Shanghai       1992.7 797.3 36.4 1159.0 122.1 113.2 101.3 129.9
  Jiangsu        2233.2 1060.4 76.1 1096.7 118.1 116.0 118.8 120.2
  Zhejiang       2494.4 1027.0 75.0 1392.4 124.4 114.1 108.4 134.5
  Anhui          877.5 513.7 42.6 321.1 119.4 116.6 111.6 125.4
  Fujian         1185.2 486.6 37.6 661.0 120.0 119.1 111.0 121.2
  Jiangxi        591.2 433.0 20.8 137.4 115.0 113.6 97.6 123.3
  Shandong       2353.8 1311.3 104.3 938.2 115.3 115.5 112.4 115.4
 
  Henan          1728.9 1018.5 114.4 595.9 118.9 118.2 89.8 128.1
  Hubei          1046.3 694.2 36.5 315.6 115.6 111.3 107.6 127.3
  Hunan          1090.4 697.9 56.1 336.4 120.4 117.3 114.7 128.5
  Guangdong      3380.8 1546.3 112.7 1721.8 115.2 113.2 106.3 117.7
  Guangxi        720.1 524.2 28.3 167.6 118.9 117.7 116.8 123.1
  Hainan         168.5 117.8 4.7 46.0 114.1 110.8 108.3 124.3
 
  Chongqing      634.9 346.4 18.4 270.1 122.7 120.9 112.0 125.9
  Sichuan        1355.5 913.1 69.8 372.6 121.0 118.6 116.9 128.5
  Guizhou        522.6 385.9 16.0 120.7 116.5 118.2 113.4 111.5
  Yunnan         702.0 480.7 19.6 201.7 120.8 119.1 113.8 125.6
  Tibet          88.7 86.6 0.7 1.5 107.1 107.6 111.4 84.9
 
  Shaanxi        871.8 647.4 26.8 197.6 122.5 123.2 116.5 121.2
  Gansu          461.0 361.3 11.7 88.1 117.5 116.4 108.3 123.6
  Qinghai        140.4 116.5 3.3 20.6 121.9 122.1 111.5 122.6
  Ningxia        176.3 108.9 3.0 64.4 115.1 115.3 108.5 115.1
  Xinjiang       643.8 457.8 8.8 177.1 117.6 113.6 105.9 130.5