4-14  Number of Self-employed Individuals at Year-end by Region (2008)
(10 000 households, 10 000 persons)
Region Number of Number of    
Households Engaged Urban Area Rural Area
Persons
         
  National Total 2917.3 5776.4 3609.4 2167.0
 
  Beijing        77.4 106.0 65.1 41.0
  Tianjin        19.7 33.2 27.6 5.5
  Hebei          132.7 276.4 108.3 168.1
  Shanxi         69.3 133.8 72.8 61.0
  Inner Mongolia 58.3 109.8 89.6 20.1
 
  Liaoning       130.1 314.9 216.6 98.3
  Jilin          56.3 116.2 93.3 22.9
  Heilongjiang   82.5 171.2 120.3 50.9
 
  Shanghai       30.5 37.4 25.0 12.4
  Jiangsu        228.0 344.6 240.9 103.7
  Zhejiang       190.0 396.6 239.9 156.7
  Anhui          114.2 244.6 144.5 100.1
  Fujian         58.6 128.2 80.7 47.5
  Jiangxi        73.7 190.7 113.1 77.6
  Shandong       186.3 410.0 197.0 213.0
 
  Henan          144.9 302.6 155.6 147.1
  Hubei          122.8 281.3 184.6 96.8
  Hunan          110.8 202.1 135.7 66.4
  Guangdong      302.5 658.0 464.3 193.6
  Guangxi        113.7 206.6 115.9 90.7
  Hainan         17.4 28.6 24.2 4.4
 
  Chongqing      64.1 108.3 85.1 23.3
  Sichuan        186.6 326.1 188.1 138.0
  Guizhou        55.0 80.2 43.9 36.2
  Yunnan         85.8 177.7 120.6 57.1
  Tibet          8.2 18.2 14.7 3.5
 
  Shaanxi        80.6 163.6 90.4 73.2
  Gansu          41.7 75.5 50.1 25.4
  Qinghai        10.8 23.9 19.3 4.6
  Ningxia        16.0 27.8 20.6 7.2
  Xinjiang       49.0 82.3 61.5 20.8