4-13  Number of Engaged Persons in Private Enterprises at Year-end by Region (2008)
(10 000 enterprises, 10 000 persons)
Region Number Number   Number of   Number of  
of Employers Engaged Employers Engaged Employers
of Engaged Persons in Persons in
Enterprises Persons Urban Area Rural Area
               
  National Total 657.4 7904.0 1507.4 5123.7 1066.7 2780.3 440.7
 
  Beijing        38.4 335.5 81.4 217.2 57.6 118.3 23.8
  Tianjin        11.3 96.1 18.3 88.5 16.8 7.6 1.4
  Hebei          21.2 281.5 47.6 147.5 26.7 134.0 20.9
  Shanxi         12.8 125.4 30.3 60.6 18.1 64.9 12.2
  Inner Mongolia 8.2 98.4 19.9 80.4 16.8 18.0 3.1
 
  Liaoning       24.0 289.0 47.0 206.1 35.3 82.9 11.6
  Jilin          9.8 99.8 19.3 76.7 15.1 23.1 4.2
  Heilongjiang   12.6 141.5 29.8 108.5 22.8 33.0 7.0
 
  Shanghai       58.8 512.9 110.1 282.6 63.3 230.3 46.8
  Jiangsu        81.6 1287.2 165.6 778.2 112.0 509.1 53.6
  Zhejiang       51.8 757.5 107.6 406.4 68.0 351.1 39.7
  Anhui          17.4 199.7 37.7 92.2 17.0 107.5 20.7
  Fujian         20.5 232.2 41.5 182.7 34.2 49.6 7.4
  Jiangxi        11.3 209.6 27.9 116.0 19.1 93.6 8.8
  Shandong       42.2 500.6 99.3 304.7 71.8 195.9 27.5
 
  Henan          22.7 208.0 53.4 106.3 30.5 101.6 22.9
  Hubei          20.5 202.3 50.9 142.0 38.9 60.3 11.9
  Hunan          13.7 236.9 35.8 171.4 25.2 65.5 10.6
  Guangdong      73.2 802.3 211.2 679.2 192.1 123.2 19.1
  Guangxi        9.0 134.5 24.8 92.4 21.2 42.1 3.7
  Hainan         5.9 40.5 13.0 36.5 12.6 4.1 0.4
 
  Chongqing      12.5 163.6 27.4 130.4 22.0 33.2 5.4
  Sichuan        28.6 341.3 65.5 224.7 46.8 116.6 18.8
  Guizhou        6.4 64.9 14.8 40.3 9.4 24.7 5.4
  Yunnan         11.6 178.8 28.5 142.6 25.6 36.2 2.9
  Tibet          0.5 11.3 1.4 10.4 1.3 0.9 0.1
 
  Shaanxi        11.5 152.7 53.6 62.4 13.8 90.3 39.8
  Gansu          6.0 60.8 12.5 44.2 10.0 16.6 2.4
  Qinghai        1.3 30.8 3.2 16.8 2.4 14.0 0.8
  Ningxia        3.1 29.7 7.9 7.5 2.1 22.2 5.9
  Xinjiang       9.0 78.5 20.0 68.5 18.3 10.0 1.7