3-13  Illiterate Population Aged 15 and Over by Sex and Region (2008)
Data in this table are obtained from the 2008 National Sample Survey on Population Changes. The sampling fraction is 0.887‰.
Region Population   Illiterate   Percentage   
Male Female Male Female of Illiterate Male Female
Aged 15 Population to
and Over Population Total Aged 15
(person) (person) and Over(%)
          
  National Total 974433 487113 487319 75731 19596 56135 7.77 4.02 11.52
 
  Beijing 13375 6767 6608 416 79 337 3.11 1.16 5.10
  Tianjin 9028 4418 4610 318 72 246 3.52 1.63 5.33
  Hebei 52866 26656 26210 2556 646 1910 4.83 2.42 7.29
  Shanxi 25177 12662 12515 1068 299 769 4.24 2.36 6.14
  Inner Mongolia 18565 9484 9081 1512 440 1072 8.14 4.64 11.80
 
  Liaoning 34259 17052 17207 1193 278 915 3.48 1.63 5.32
  Jilin 21735 10946 10790 964 286 678 4.44 2.62 6.28
  Heilongjiang 30280 15236 15044 1259 332 927 4.16 2.18 6.16
 
  Shanghai 15522 7705 7817 616 116 500 3.97 1.50 6.40
  Jiangsu 59653 28266 31387 4802 987 3815 8.05 3.49 12.15
  Zhejiang 39465 19964 19501 3703 918 2784 9.38 4.60 14.28
  Anhui 44335 22090 22244 6424 1762 4663 14.49 7.97 20.96
  Fujian 26720 13250 13470 2773 464 2309 10.38 3.50 17.14
  Jiangxi 30628 15114 15515 1987 438 1548 6.49 2.90 9.98
  Shandong 71724 35377 36347 5707 1349 4358 7.96 3.81 11.99
 
  Henan 68058 33399 34659 5008 1435 3573 7.36 4.30 10.31
  Hubei 44106 22058 22047 3391 924 2467 7.69 4.19 11.19
  Hunan 48037 24496 23541 2819 726 2093 5.87 2.96 8.89
  Guangdong 69879 35265 34614 2812 490 2322 4.02 1.39 6.71
  Guangxi 33798 17402 16396 1896 438 1458 5.61 2.52 8.89
  Hainan 6015 3092 2922 520 113 407 8.65 3.66 13.94
 
  Chongqing 20687 10272 10416 1614 468 1146 7.80 4.55 11.00
  Sichuan 60928 30601 30327 6239 1778 4462 10.24 5.81 14.71
  Guizhou 25238 12865 12373 3680 925 2755 14.58 7.19 22.27
  Yunnan 31885 16450 15435 4239 1262 2977 13.29 7.67 19.29
  Tibet 2011 963 1048 759 269 491 37.77 27.94 46.80
 
  Shaanxi 28407 14153 14254 2326 690 1637 8.19 4.87 11.48
  Gansu 18840 9368 9472 3349 1022 2327 17.77 10.91 24.56
  Qinghai 3919 1963 1956 654 191 463 16.68 9.71 23.67
  Ningxia 4267 2154 2113 430 123 308 10.09 5.69 14.56
  Xinjiang 15026 7626 7400 698 277 421 4.64 3.63 5.69
          
a) Illiterate population in this table refers to the population aged 15 and over who are unable or have difficulty in reading.