3-10  Age Composition and Dependency Ratio of Population by Region (2008)
Data in this table are obtained from the 2008 National Sample Survey on Population Changes. The sampling fraction is 0.887‰.
Region     Gross  
Population   Aged 65 Dependency Children Old
(person) Aged 0-14 Aged 15-64 and Over Ratio Dependency Dependency
   (%) Ratio Ratio
        
  National Total 1178521 204088 862020 112413 36.72 23.68 13.04
 
  Beijing 14813 1438 11852 1524 24.99 12.13 12.86
  Tianjin 10114 1087 7785 1242 29.92 13.96 15.96
  Hebei 62981 10115 47362 5504 32.98 21.36 11.62
  Shanxi 30779 5602 22752 2424 35.28 24.62 10.66
  Inner Mongolia 21816 3251 16795 1769 29.89 19.36 10.53
 
  Liaoning 38988 4729 29840 4419 30.66 15.85 14.81
  Jilin 24764 3029 19475 2260 27.16 15.55 11.61
  Heilongjiang 34688 4408 27116 3163 27.92 16.26 11.67
 
  Shanghai 16854 1332 13324 2198 26.49 10.00 16.50
  Jiangsu 69168 9515 51535 8118 34.22 18.46 15.75
  Zhejiang 45900 6435 34576 4889 32.75 18.61 14.14
  Anhui 55498 11163 38372 5963 44.63 29.09 15.54
  Fujian 32484 5764 23473 3247 38.39 24.55 13.83
  Jiangxi 39623 8995 27306 3322 45.11 32.94 12.17
  Shandong 84970 13245 63440 8285 33.94 20.88 13.06
 
  Henan 84906 16848 61415 6643 38.25 27.43 10.82
  Hubei 51697 7591 38869 5237 33.00 19.53 13.47
  Hunan 57648 9611 41978 6059 37.33 22.89 14.43
  Guangdong 85714 15835 63402 6477 35.19 24.98 10.22
  Guangxi 43252 9453 29753 4045 45.37 31.77 13.60
  Hainan 7665 1650 5329 686 43.85 30.97 12.88
 
  Chongqing 25545 4857 17633 3055 44.87 27.55 17.33
  Sichuan 73722 12794 52488 8440 40.45 24.37 16.08
  Guizhou 34126 8888 22460 2778 51.94 39.57 12.37
  Yunnan 40947 9063 28659 3225 42.88 31.62 11.25
  Tibet 2576 566 1839 172 40.09 30.75 9.34
 
  Shaanxi 33999 5592 25147 3260 35.20 22.24 12.97
  Gansu 23739 4899 16902 1939 40.46 28.99 11.47
  Qinghai 5007 1088 3576 343 40.03 30.44 9.59
  Ningxia 5533 1266 3909 358 41.55 32.39 9.16
  Xinjiang 19004 3978 13660 1366 39.12 29.12 10.00