3-6  Population Life Expectancy by Region
(year old)
Region      
Life   Life  
Expectancy Male Female Expectancy Male Female
in 1990   in 2000  
       
  National Total 68.55 66.84 70.47 71.40 69.63 73.33
 
  Beijing 72.86 71.07 74.93 76.10 74.33 78.01
  Tianjin 72.32 71.03 73.73 74.91 73.31 76.63
  Hebei 70.35 68.47 72.53 72.54 70.68 74.57
  Shanxi 68.97 67.33 70.93 71.65 69.96 73.57
  Inner Mongolia 65.68 64.47 67.22 69.87 68.29 71.79
 
  Liaoning 70.22 68.72 71.94 73.34 71.51 75.36
  Jilin 67.95 66.65 69.49 73.10 71.38 75.04
  Heilongjiang 66.97 65.50 68.73 72.37 70.39 74.66
 
  Shanghai 74.90 72.77 77.02 78.14 76.22 80.04
  Jiangsu 71.37 69.26 73.57 73.91 71.69 76.23
  Zhejiang 71.78 69.66 74.24 74.70 72.50 77.21
  Anhui 69.48 67.75 71.36 71.85 70.18 73.59
  Fujian 68.57 66.49 70.93 72.55 70.30 75.07
  Jiangxi 66.11 64.87 67.49 68.95 68.37 69.32
  Shandong 70.57 68.64 72.67 73.92 71.70 76.26
 
  Henan 70.15 67.96 72.55 71.54 69.67 73.41
  Hubei 67.25 65.51 69.23 71.08 69.31 73.02
  Hunan 66.93 65.41 68.70 70.66 69.05 72.47
  Guangdong 72.52 69.71 75.43 73.27 70.79 75.93
  Guangxi 68.72 67.17 70.34 71.29 69.07 73.75
  Hainan 70.01 66.93 73.28 72.92 70.66 75.26
 
  Chongqing 71.73 69.84 73.89
  Sichuan 66.33 65.06 67.70 71.20 69.25 73.39
  Guizhou 64.29 63.04 65.63 65.96 64.54 67.57
  Yunnan 63.49 62.08 64.98 65.49 64.24 66.89
  Tibet 59.64 57.64 61.57 64.37 62.52 66.15
 
  Shaanxi 67.40 66.23 68.79 70.07 68.92 71.30
  Gansu 67.24 66.35 68.25 67.47 66.77 68.26
  Qinghai 60.57 59.29 61.96 66.03 64.55 67.70
  Ningxia 66.94 65.95 68.05 70.17 68.71 71.84
  Xinjiang 62.59 61.95 63.26 67.41 65.98 69.14
       
a) Life expectancy in 2000 by region is calculated from the death data of 2000's National Population Census, further adjusted by the mortality rates 
    from the annual national sample surveys on population changes since 1990.