3-4  Total Population by Urban and Rural Residence and Birth Rate, Death Rate, Natural Growth Rate by Region (2008)
The national total population does not include the population of Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan Province.
Region Total Population Urban Population Rural Population Birth Rate Death Rate Natural 
(year-end) Population Proportion Population Proportion Growth Rate
(10 000 persons) 
         
  National Total 132802 60667 45.68 72135 54.32 12.14 7.06 5.08
 
  Beijing 1695 1439 84.90 256 15.10 8.17 4.75 3.42
  Tianjin 1176 908 77.23 268 22.77 8.13 5.94 2.19
  Hebei 6989 2928 41.90 4061 58.10 13.04 6.49 6.55
  Shanxi 3411 1539 45.11 1872 54.89 11.32 6.01 5.31
  Inner Mongolia 2414 1248 51.71 1166 48.29 9.81 5.54 4.27
 
  Liaoning 4315 2591 60.05 1724 39.95 6.32 5.22 1.10
  Jilin 2734 1455 53.21 1279 46.79 6.65 5.04 1.61
  Heilongjiang 3825 2119 55.40 1706 44.60 7.91 5.68 2.23
 
  Shanghai 1888 1673 88.60 215 11.40 8.89 6.17 2.72
  Jiangsu 7677 4169 54.30 3509 45.70 9.34 7.04 2.30
  Zhejiang 5120 2949 57.60 2171 42.40 10.20 5.62 4.58
  Anhui 6135 2485 40.50 3650 59.50 13.05 6.60 6.45
  Fujian 3604 1798 49.90 1806 50.10 12.20 5.90 6.30
  Jiangxi 4400 1820 41.36 2580 58.64 13.92 6.01 7.91
  Shandong 9417 4483 47.60 4935 52.40 11.25 6.16 5.09
 
  Henan 9429 3397 36.03 6032 63.97 11.42 6.45 4.97
  Hubei 5711 2581 45.20 3130 54.80 9.21 6.50 2.71
  Hunan 6380 2689 42.15 3691 57.85 12.68 7.28 5.40
  Guangdong 9544 6048 63.37 3496 36.63 11.80 4.55 7.25
  Guangxi 4816 1838 38.16 2978 61.84 14.40 5.70 8.70
  Hainan 854 410 48.00 444 52.00 14.71 5.72 8.99
 
  Chongqing 2839 1419 49.99 1420 50.01 10.10 6.30 3.80
  Sichuan 8138 3044 37.40 5094 62.60 9.54 7.15 2.39
  Guizhou 3793 1104 29.11 2689 70.89 13.49 6.77 6.72
  Yunnan 4543 1499 33.00 3044 67.00 12.63 6.31 6.32
  Tibet 287 65 22.61 222 77.39 15.50 5.20 10.30
 
  Shaanxi 3762 1584 42.10 2178 57.90 10.29 6.21 4.08
  Gansu 2628 845 32.15 1783 67.85 13.22 6.68 6.54
  Qinghai 554 227 40.86 327 59.14 14.49 6.14 8.35
  Ningxia 618 278 44.98 340 55.02 14.31 4.62 9.69
  Xinjiang 2131 845 39.64 1286 60.36 16.05 4.88 11.17
         
a) Data in the table are estimates from the 2008 National Sample Survey on Population Changes. The national total population was adjusted on the 
     basis of sampling errors and survey errors. Similar adjustments were not made to regional figures.
b) The military personnel were included in the national total population, but were not included in the population by region.