2-23  Final Consumption Expenditure and Its Composition by Region (2008)
Data in value terms in this table are calculated at current prices.
Region Final     Final Consumption Household Consumption
Consumption Household   Govern- Expenditures=100 Expenditures=100
Expenditures Consump- Rural Urban ment Household Government Rural Urban
(100 million tion Household Household Consump- Consump- Consump- Household Household
yuan)    tion tion tion  
          
  Beijing 6033.93 3385.60 255.59 3130.01 2648.33 56.1 43.9 7.5 92.5
  Tianjin 2516.77 1603.68 169.92 1433.76 913.09 63.7 36.3 10.6 89.4
  Hebei 6769.00 4576.73 1466.47 3110.26 2192.27 67.6 32.4 32.0 68.0
  Shanxi 3002.67 2104.67 617.24 1487.43 898.00 70.1 29.9 29.3 70.7
  Inner Mongolia 3196.80 1953.64 433.62 1520.02 1243.16 61.1 38.9 22.2 77.8
 
  Liaoning 5529.37 4144.89 751.34 3393.55 1384.48 75.0 25.0 18.1 81.9
  Jilin 3049.19 2075.65 493.10 1582.55 973.54 68.1 31.9 23.8 76.2
  Heilongjiang 4260.96 2692.15 655.76 2036.39 1568.81 63.2 36.8 24.4 75.6
 
  Shanghai 7004.32 5122.05 255.71 4866.34 1882.27 73.1 26.9 5.0 95.0
  Jiangsu 12751.90 8425.61 2285.87 6139.74 4326.29 66.1 33.9 27.1 72.9
  Zhejiang 9614.22 7071.58 1662.06 5409.52 2542.64 73.6 26.4 23.5 76.5
  Anhui 4831.68 3906.57 1277.89 2628.68 925.11 80.9 19.1 32.7 67.3
  Fujian 5053.95 3722.10 1026.10 2696.00 1331.85 73.6 26.4 27.6 72.4
  Jiangxi 3279.89 2522.19 806.58 1715.61 757.70 76.9 23.1 32.0 68.0
  Shandong 13477.13 8991.11 2410.79 6580.32 4486.02 66.7 33.3 26.8 73.2
 
  Henan 7759.33 5521.46 1953.80 3567.66 2237.87 71.2 28.8 35.4 64.6
  Hubei 5892.03 4225.38 1217.95 3007.43 1666.65 71.7 28.3 28.8 71.2
  Hunan 6180.04 4549.86 1466.70 3083.16 1630.18 73.6 26.4 32.2 67.8
  Guangdong 17637.61 13665.86 1806.14 11859.72 3971.75 77.5 22.5 13.2 86.8
  Guangxi 3856.73 2924.38 923.81 2000.57 932.35 75.8 24.2 31.6 68.4
  Hainan 782.77 556.46 167.91 388.55 226.31 71.1 28.9 30.2 69.8
 
  Chongqing 3598.84 2780.82 581.91 2198.91 818.02 77.3 22.7 20.9 79.1
  Sichuan 6540.17 4937.87 1711.33 3226.54 1602.30 75.5 24.5 34.7 65.3
  Guizhou 2260.76 1672.03 577.25 1094.78 588.73 74.0 26.0 34.5 65.5
  Yunnan 2908.08 2048.36 789.86 1258.50 859.72 70.4 29.6 38.6 61.4
  Tibet 264.35 100.54 45.72 54.82 163.81 38.0 62.0 45.5 54.5
 
  Shaanxi 3022.60 2361.89 659.06 1702.83 660.71 78.1 21.9 27.9 72.1
  Gansu 1949.83 1276.99 443.21 833.78 672.84 65.5 34.5 34.7 65.3
  Qinghai 593.51 322.40 102.75 219.65 271.11 54.3 45.7 31.9 68.1
  Ningxia 635.66 441.66 107.06 334.60 194.00 69.5 30.5 24.2 75.8
  Xinjiang 2246.09 1171.05 340.69 830.36 1075.04 52.1 47.9 29.1 70.9