2-22  Gross Capital Formation and Its Composition by Region (2008)
Data in value terms in this table are calculated at current prices.
Region Gross   Composition (Total=100)
Capital Gross Fixed Change in Gross Fixed Change in
Formation Capital Formation Inventories Capital Formation Inventories
(100 million yuan)    
      
  Beijing 4301.55 3754.49 547.06 87.3 12.7
  Tianjin 4150.23 3746.99 403.24 90.3 9.7
  Hebei 8368.99 8397.68 -28.69 100.3 -0.3
  Shanxi 4002.04 3587.61 414.43 89.6 10.4
  Inner Mongolia 5781.16 5596.45 184.71 96.8 3.2
 
  Liaoning 10419.06 9981.43 437.63 95.8 4.2
  Jilin 5415.27 5608.30 -193.03 103.6 -3.6
  Heilongjiang 3849.13 3655.29 193.84 95.0 5.0
 
  Shanghai 6100.52 5419.43 681.09 88.8 11.2
  Jiangsu 15697.51 14418.47 1279.04 91.9 8.1
  Zhejiang 10153.23 9369.14 784.09 92.3 7.7
  Anhui 4382.96 4290.19 92.77 97.9 2.1
  Fujian 5975.76 5601.36 374.40 93.7 6.3
  Jiangxi 3288.30 3203.51 84.79 97.4 2.6
  Shandong 14974.02 14141.48 832.54 94.4 5.6
 
  Henan 10885.30 10435.38 449.92 95.9 4.1
  Hubei 5716.36 5368.99 347.37 93.9 6.1
  Hunan 5564.44 5480.69 83.75 98.5 1.5
  Guangdong 12969.83 11405.38 1564.45 87.9 12.1
  Guangxi 3890.41 3559.92 330.49 91.5 8.5
  Hainan 757.62 741.07 16.55 97.8 2.2
 
  Chongqing 3975.83 3615.03 360.80 90.9 9.1
  Sichuan 6811.05 6579.56 231.49 96.6 3.4
  Guizhou 1750.70 1689.06 61.64 96.5 3.5
  Yunnan 2666.73 2616.77 49.96 98.1 1.9
  Tibet 313.81 312.86 0.95 99.7 0.3
 
  Shaanxi 4736.22 4569.16 167.06 96.5 3.5
  Gansu 1958.54 1733.54 225.00 88.5 11.5
  Qinghai 643.19 583.20 59.99 90.7 9.3
  Ningxia 919.02 858.64 60.38 93.4 6.6
  Xinjiang 2229.74 2227.63 2.11 99.9 0.1