2-21  Gross Regional Product by Expenditure Approach (2008)
Data in value terms in this table are calculated at current prices.
Region      
Gross Regional  Final Gross Net Outflow Capital Final
Product by Consumption Capital of Goods Formation Consumption
Expenditure Approach Expenditures Formation and Services Rate Rate
(100 million yuan)    (%) (%)
       
  Beijing 10488.03 6033.93 4301.55 152.55 41.0 57.5
  Tianjin 7380.45 2516.77 4150.23 713.45 56.2 34.1
  Hebei 16188.61 6769.00 8368.99 1050.62 51.7 41.8
  Shanxi 6993.09 3002.67 4002.04 -11.62 57.2 42.9
  Inner Mongolia 8500.64 3196.80 5781.16 -477.32 68.0 37.6
 
  Liaoning 16032.03 5529.37 10419.06 83.60 65.0 34.5
  Jilin 6783.35 3049.19 5415.27 -1681.11 79.8 45.0
  Heilongjiang 8303.00 4260.96 3849.13 192.91 46.4 51.3
 
  Shanghai 13858.22 7004.32 6100.52 753.38 44.0 50.5
  Jiangsu 31750.16 12751.90 15697.51 3300.75 49.4 40.2
  Zhejiang 22367.54 9614.22 10153.23 2600.09 45.4 43.0
  Anhui 9175.18 4831.68 4382.96 -39.46 47.8 52.7
  Fujian 11431.86 5053.95 5975.76 402.15 52.3 44.2
  Jiangxi 6498.85 3279.89 3288.30 -69.34 50.6 50.5
  Shandong 31072.06 13477.13 14974.02 2620.91 48.2 43.4
 
  Henan 18473.14 7759.33 10885.30 -171.49 58.9 42.0
  Hubei 11728.64 5892.03 5716.36 120.25 48.7 50.2
  Hunan 11528.84 6180.04 5564.44 -215.64 48.3 53.6
  Guangdong 35696.46 17637.61 12969.83 5089.02 36.3 49.4
  Guangxi 7406.48 3856.73 3890.41 -340.66 52.5 52.1
  Hainan 1550.26 782.77 757.62 9.87 48.9 50.5
 
  Chongqing 6652.75 3598.84 3975.83 -921.92 59.8 54.1
  Sichuan 12815.12 6540.17 6811.05 -536.10 53.1 51.0
  Guizhou 3333.40 2260.76 1750.70 -678.06 52.5 67.8
  Yunnan 4741.31 2908.08 2666.73 -833.50 56.2 61.3
  Tibet 395.98 264.35 313.81 -182.18 79.2 66.8
 
  Shaanxi 7362.71 3022.60 4736.22 -396.11 64.3 41.1
  Gansu 3176.11 1949.83 1958.54 -732.26 61.7 61.4
  Qinghai 961.52 593.51 643.19 -275.18 66.9 61.7
  Ningxia 1156.69 635.66 919.02 -397.99 79.5 55.0
  Xinjiang 4160.02 2246.09 2229.74 -315.81 53.6 54.0