2-16  Income Approach Components of Gross Regional Product (2007)
Data in this table are calculated at current prices.
(100 million yuan)
Region Gross        
Regional Compensation of Net Taxes Depreciation Operating
Product Employees on Production of Fixed Assets Surplus
           
  Beijing 9353.32 4071.70 1386.62 1375.46 2519.54
  Tianjin 5050.40 1588.56 893.84 754.32 1813.68
  Hebei 13709.50 5257.09 1999.13 1817.05 4636.23
  Shanxi 5733.35 1899.32 900.26 816.82 2116.95
  Inner Mongolia 6091.12 2093.35 772.85 969.23 2255.69
 
  Liaoning 11023.49 4464.48 1858.99 1688.23 3011.79
  Jilin 5284.69 2170.28 735.12 907.38 1471.91
  Heilongjiang 7065.00 2568.21 890.31 960.90 2645.58
 
  Shanghai 12188.85 4261.73 2072.56 1951.84 3902.72
  Jiangsu 25741.15 9611.80 4153.13 3582.72 8393.51
  Zhejiang 18780.44 7433.99 2833.04 2593.49 5919.92
  Anhui 7364.18 3241.14 1051.01 997.51 2074.52
  Fujian 9249.13 3919.32 1279.15 1097.12 2953.54
  Jiangxi 5500.25 2450.46 732.19 618.80 1698.80
  Shandong 25965.91 9082.09 4181.75 3771.38 8930.69
 
  Henan 15012.46 6167.59 2026.05 1579.84 5238.98
  Hubei 9230.68 3812.09 1466.41 1386.03 2566.15
  Hunan 9200.00 4273.00 1230.58 1188.08 2508.34
  Guangdong 31084.40 12053.44 4399.45 4558.87 10072.64
  Guangxi 5955.65 2758.18 665.29 643.96 1888.21
  Hainan 1223.28 512.81 166.28 235.81 308.38
 
  Chongqing 4122.51 1971.50 542.38 432.76 1175.87
  Sichuan 10505.30 4804.13 1251.79 1788.94 2660.44
  Guizhou 2741.90 1234.36 434.75 380.85 691.94
  Yunnan 4741.31 2118.18 972.68 645.28 1005.17
  Tibet 342.19 175.45 24.31 74.32 68.11
 
  Shaanxi 5465.79 2031.84 823.33 912.20 1698.42
  Gansu 2702.40 1181.35 413.49 467.18 640.38
  Qinghai 783.61 356.39 99.84 149.43 177.93
  Ningxia 889.20 401.64 114.32 178.36 194.89
  Xinjiang 3523.16 1566.80 456.62 494.69 1005.05