1-9  Administrative Division and Population of Ethnic Minority Autonomous Areas(2008)
 
        
 Number of Cities Autonomous Number of Cities Autonomous Total  Ethnic Minority
Provinces and Regions at at Prefecture Regions at at Counties(Qi) Population Ethnic Population
Autonomous Prefecture Prefecture  County County  in Minority Minority as Percentage
Regions Level Level  Level Level  Areas Population to Total
 (unit)   (unit)   (10 000  Population
       persons)  in Minority
         Areas(%)
         
National Total 77 31 30 698 65 120 18075.39 8616.00 47.67
Hebei 6 6 202.14 118.73 58.74
Inner Mongolia 12 9 101 11 3 2413.70 533.68 22.11
Liaoning 8 8 335.75 172.18 51.28
Jilin 1 1 11 6 3 333.72 114.83 34.41
Heilongjiang 1 1 25.49 5.30 20.80
Zhejiang 1 1 16.85 1.83 10.85
Hubei 1 1 10 2 2 457.48 247.33 54.06
Hunan 1 1 15 1 7 501.85 372.38 74.20
Guangdong 3 3 48.82 18.06 36.98
Guangxi 14 14 109 7 12 5049.00 1959.00 38.80
Hainan 6 6 170.77 84.99 49.77
Chongqing 4 4 265.88 182.60 68.68
Sichuan 3 3 51 1 4 698.86 408.76 58.49
Guizhou 3 3 46 4 11 1659.59 984.12 59.30
Yunnan 8 8 78 7 29 2192.27 1218.83 55.60
Tibet 7 1 73 1 279.23 266.87 95.57
Gansu 2 2 21 2 7 334.17 191.15 57.20
Qinghai 6 6 35 2 7 341.34 214.12 62.73
Ningxia 5 5   21 2 617.69 226.74 36.71
Xinjiang 14 2 5 98 19 6 2130.81 1294.48 60.75