1-1  Divisions of Administrative Areas in China (End of 2008)
(unit)
            
Provinces, Autonomous  Number of Cities Number Districts Cities at Counties Auto- Number of Street Towns Towns
 Regions at  at Pre-  of Regions under the County  nomous Regions at Commu-  
Regions and Municipalities Prefecture fecture  at Juris- Level  Counties Town- nities  
 Level Level County diction    ships   
   Level of Cities    Level   
            
National Total 333 283 2859 856 368 1463 117 40828 6524 19234 15067
 
Beijing 18 16 2 317 135 142 40
Tianjin 18 15 3 243 107 116 20
Hebei 11 11 172 36 22 108 6 2228 266 969 992
Shanxi 11 11 119 23 11 85 1397 201 563 633
Inner Mongolia 12 9 101 21 11 17 858 218 458 182
 
Liaoning 14 14 100 56 17 19 8 1498 557 572 369
Jilin 9 8 60 20 20 17 3 894 273 423 198
Heilongjiang 13 12 128 64 18 45 1 1272 374 467 431
 
Shanghai 19 18 1 213 101 109 3
Jiangsu 13 13 106 54 27 25 1342 303 930 109
Zhejiang 11 11 90 32 22 35 1 1511 318 747 446
Anhui 17 17 105 44 5 56 1523 254 908 361
Fujian 9 9 85 26 14 45 1101 173 590 338
Jiangxi 11 11 99 19 10 70 1530 133 770 627
Shandong 17 17 140 49 31 60 1868 487 1111 270
 
Henan 17 17 159 50 21 88 2358 469 856 1033
Hubei 13 12 102 38 24 37 2 1228 285 733 210
Hunan 14 13 122 34 16 65 7 2404 240 1101 1063
Guangdong 21 21 121 54 23 41 3 1584 434 1139 11
Guangxi 14 14 109 34 7 56 12 1231 105 702 424
Hainan 2 2 20 4 6 4 6 222 18 183 21
 
Chongqing 40 19 17 4 1007 136 580 291
Sichuan 21 18 181 43 14 120 4 4657 248 1821 2588
Guizhou 9 4 88 10 9 56 11 1553 104 691 758
Yunnan 16 8 129 12 9 79 29 1373 68 580 725
Tibet 7 1 73 1 1 71 692 10 140 542
 
Shaanxi 10 10 107 24 3 80 1745 166 907 672
Gansu 14 12 86 17 4 58 7 1347 122 462 763
Qinghai 8 1 43 4 2 30 7 398 32 137 229
Ningxia 5 5 21 8 2 11 232 41 98 93
Xinjiang 14 2 98 11 19 62 6 1002 146 229 625
 
Hong Kong
Special Admi-
nistrative Region
Macao Special
Administrative
Region
Taiwan