China Statistical Yearbook - 2008

EDITORIAL BOARD AND EDITORIAL STAFF

I. Editorial Board

Chairman: Xie Fuzhan

Vice-chairmen: Lin Xianyu    Zhang Weimin    Xu Yifan    Zhang Guorong    Xie Hongguang

                          Xu Xianchun    Li Xiaochao

Editorial Board: (in order of number of strokes of the Chinese character of the surname)

            Wan Donghua    Ma Jingkui    Wen Jianwu    Mao Youfeng    Wang Wenbo

            Feng Nailin    Liu Ke    Liu Fujiang    Zhu Yuli    Jiang Yongming    Ji Fengxiang

            Yan Ling    Yan Jianhui    Yu Huarong    Song Yuezheng    Zhang Peng

            Zhang Zhongliang    Zhang Shuying    Li Gang    Li Qiang    Du Weiqun    Yang Kuankuan

            Meng Qingxin    Zheng Jingping    Jin Guifang    Yao Jingyuan    He Changming

            Zhong Shouyang    Xiang Wei    Xu Tiefu    Geng Qin    Cao Zhigang    Huang Langhui

            Peng Zhilong    Zeng Yuping    Cheng Zilin    Zhai Yan    Xian Zude    Wei Xiangchen

            Wei Guixiang

กก

II. Editorial Staff

Editor-in-chief: Li Xiaochao

Associate Editors-in-chief: Wan Donghua    Jin Guifang    Zhong Shouyang

Directors of Editorial Department: Hao Shenglong    Li Xiaowei    Ye Liqi

Deputy Directors of Editorial Department: Bian Lihua    Zheng Miaomiao

Editorial Staff : (in order of the number of strokes of the Chinese character of the surname)

         Wang Ping    Wang Guiluan    Deng Weiping    Shuai Rong    Long Ling    Ren Xiaoyan

         Guan Xiaojing    Liu Huiping    Zhu Hong    Xu Fujian    Yan Xianpu    Zhang    Xin Li Jiao

         Li Junbo    Li Huimin    Li Suoqiang    Xiao Li    Wu Jie    Luo Weihua    Zheng Xuegong

         Zheng Zexiang    Jin Hong    Hou Rui    Hu Xiaowei    Tang Ping    Xu Xiongfei

         Luan Jinhui    Guo Dong    Cui Ruchun    Cui Xiaohong    Chang Wenli    Liang Erwei

         Que Xiaoqing    Zhai Shanqing    Ju Chuanling

English Translators: Song Shaoying    Ye Liqi    Guo Dong

Coordinators: Ye Liqi    Guo Dong

CD-ROM Designer: Wang Liqun    Liu Jincheng    Xiong Wei

กก

III. Publishing and Distribution Staff

Director of Publishing Department: Sun Ludong

Director of Distribution Department: Chen Yueyue

Cover Designer: Zhang Bing

กก

กก