22-16  Basic Statistics on Fires by Region (2007)
Region Number of Number of Number of Losses Average Number of
Traffic Deaths Injuries Converted Fires Per
Accidents   into Cash 100 Thousand
(case) (person) (person) (10 000 yuan) Persons
      
  National Total 163521 1617 969 112515.8 12.6
 
  Beijing 8450 28 40 913.6 70.4
  Tianjin 1898 25 19 1344.3 19.9
  Hebei 4750 57 19 3141.7 6.8
  Shanxi 4491 20 5 1969.7 13.4
  Inner Mongolia 7293 51 36 3057.0 30.6
 
  Liaoning 9502 82 49 7312.3 22.6
  Jilin 11467 29 9 2741.6 42.8
  Heilongjiang 4387 32 30 2782.1 11.6
 
  Shanghai 4233 50 45 2650.0 30.9
  Jiangsu 8359 96 41 4828.8 11.4
  Zhejiang 5064 118 22 6764.8 10.9
  Anhui 6755 60 36 5623.8 10.2
  Fujian 4680 124 50 8685.3 13.7
  Jiangxi 5324 40 17 4212.5 11.9
  Shandong 8617 28 14 5132.2 9.3
 
  Henan 3697 20 11 2205.4 3.6
  Hubei 11437 61 65 3560.5 18.9
  Hunan 5525 55 11 6774.6 8.1
  Guangdong 6170 188 138 10181.8 7.7
  Guangxi 1881 40 43 4158.6 3.8
  Hainan 1243 5 9 545.5 14.9
 
  Chongqing 5920 46 17 2400.1 18.5
  Sichuan 8773 106 47 5787.6 10.1
  Guizhou 833 85 39 3096.0 2.1
  Yunnan 2489 57 20 3163.9 5.8
  Tibet 217 10 11 345.6 8.1
 
  Shaanxi 6993 32 24 3966.5 18.7
  Gansu 1682 15 18 1557.9 6.4
  Qinghai 1147 10 10 707.3 22.5
  Ningxia 4039 10 8 520.8 67.2
  Xinjiang 6205 37 66 2384.1 31.1
      
a) The national data include fire accidents which occurred in railways, traffic and the military.