9-22  Per Capita Annual Net Income of Rural Households by Sources and Region (2007)
(yuan)
Region Net Income        
Income from Income from Income from Income from
Wages and Salaries Household Operations Properties Transfers
           
  National Average 4140.36 1596.22 2193.67 128.22 222.25
 
  Beijing 9439.63 5605.65 2303.72 803.22 727.04
  Tianjin 7010.06 3582.67 2957.30 161.95 308.14
  Hebei 4293.43 1754.33 2249.67 115.80 173.64
  Shanxi 3665.66 1520.95 1860.38 135.80 148.53
  Inner Mongolia 3953.10 716.86 2786.08 117.06 333.10
 
  Liaoning 4773.43 1719.74 2592.20 179.42 282.07
  Jilin 4191.34 711.25 2830.70 283.41 365.98
  Heilongjiang 4132.29 773.90 2848.93 196.06 313.41
 
  Shanghai 10144.62 7353.42 753.58 690.06 1347.56
  Jiangsu 6561.01 3443.03 2566.36 226.83 324.78
  Zhejiang 8265.15 4009.72 3479.12 362.74 413.56
  Anhui 3556.27 1470.05 1820.86 101.96 163.40
  Fujian 5467.08 2099.92 2813.16 146.92 407.08
  Jiangxi 4044.70 1611.45 2212.73 55.97 164.55
  Shandong 4985.34 1950.78 2700.55 144.32 189.69
 
  Henan 3851.60 1267.70 2398.24 52.66 133.00
  Hubei 3997.48 1454.50 2379.82 37.70 125.46
  Hunan 3904.20 1712.31 1963.84 39.91 188.13
  Guangdong 5624.04 3202.13 1838.60 312.60 270.72
  Guangxi 3224.05 1128.75 1973.40 29.13 92.77
  Hainan 3791.37 665.16 2870.40 66.11 189.70
 
  Chongqing 3509.29 1559.30 1639.82 43.76 266.41
  Sichuan 3546.69 1438.68 1863.31 61.10 183.60
  Guizhou 2373.99 846.85 1320.06 46.69 160.39
  Yunnan 2634.09 521.63 1910.18 86.41 115.88
  Tibet 2788.20 635.11 1673.08 173.54 306.47
 
  Shaanxi 2644.69 1036.18 1346.29 73.30 188.91
  Gansu 2328.92 716.43 1426.86 23.20 162.43
  Qinghai 2683.78 790.88 1477.32 127.93 287.64
  Ningxia 3180.84 1021.37 1862.11 58.09 239.27
  Xinjiang 3182.97 330.75 2625.66 116.54 110.02