4-4 Number of Employed Persons at Year-end by Three Strata of Industry and Region (2007)
Region Total    Composition in Percentage
Employed   
Persons Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
(10 000 persons) Industry Industry Industry Industry Industry Industry
        
  National Total 76990.0 31444.0 20629.0 24917.0 40.8 26.8 32.4
 
  Beijing        1111.4 65.3 255.6 790.5 5.9 23.0 71.1
  Tianjin        432.7 77.9 181.3 173.6 18.0 41.9 40.1
  Hebei          3567.2 1488.7 1148.7 929.8 41.7 32.2 26.1
  Shanxi         1550.1 638.9 414.1 497.1 41.2 26.7 32.1
  Inner Mongolia 1081.5 569.3 183.6 328.6 52.6 17.0 30.4
 
  Liaoning       2071.3 703.3 524.3 843.6 34.0 25.3 40.7
  Jilin          1096.2 513.4 214.0 368.8 46.8 19.5 33.6
  Heilongjiang   1659.9 773.4 359.5 527.0 46.6 21.7 31.8
 
  Shanghai       876.6 53.8 348.5 474.3 6.1 39.8 54.1
  Jiangsu        4193.2 950.3 1830.4 1412.5 22.7 43.7 33.7
  Zhejiang       3615.4 693.3 1653.5 1268.6 19.2 45.7 35.1
  Anhui          3597.6 1651.4 925.6 1020.6 45.9 25.7 28.4
  Fujian         1998.9 648.3 705.8 644.7 32.4 35.3 32.3
  Jiangxi        2195.6 914.3 578.4 702.9 41.6 26.3 32.0
  Shandong       5262.2 1960.1 1721.9 1580.3 37.2 32.7 30.0
 
  Henan          5772.7 2920.3 1487.0 1365.5 50.6 25.8 23.7
  Hubei          2763.0 1071.0 619.8 1072.3 38.8 22.4 38.8
  Hunan          3749.3 1900.5 734.2 1114.6 50.7 19.6 29.7
  Guangdong      5292.8 1546.7 1776.7 1969.5 29.2 33.6 37.2
  Guangxi        2759.6 1521.1 557.4 681.1 55.1 20.2 24.7
  Hainan         414.8 221.8 44.4 148.6 53.5 10.7 35.8
 
  Chongqing      1789.5 703.8 461.2 624.4 39.3 25.8 34.9
  Sichuan        4778.6 2212.3 996.2 1570.2 46.3 20.8 32.9
  Guizhou        2283.0 1207.5 262.7 812.8 52.9 11.5 35.6
  Yunnan         2600.8 1684.7 301.4 614.6 64.8 11.6 23.6
  Tibet          153.7 88.5 16.2 49.0 57.6 10.6 31.9
 
  Shaanxi        1922.0 932.7 381.0 608.3 48.5 19.8 31.6
  Gansu          1374.4 748.2 198.3 427.9 54.4 14.4 31.1
  Qinghai        276.3 122.6 56.8 96.9 44.4 20.6 35.1
  Ningxia        309.5 141.5 70.1 97.8 45.7 22.7 31.6
  Xinjiang       800.8 416.3 109.5 275.0 52.0 13.7 34.3