23-16  Basic Statistics on Fires by Region (2006)
 
      
Region Number of Number of Number of Losses Average Number of
Traffic Deaths Injuries Converted Fires Per
Accidents   into Cash 100 Thousand
(case) (person) (person) (10 000 yuan)  Persons
      
  National Total 222702 1517 1418 78446.8 17.4
      
  Beijing 11906 33 79 1088.8 100.5
  Tianjin 4200 21 19 480.5 44.5
  Hebei 6770 57 51 2143.6 9.9
  Shanxi 3907 11 13 1632.6 11.9
  Inner Mongolia 5860 46 44 1383.9 24.9
      
  Liaoning 20453 105 75 3114.8 48.8
  Jilin 17085 65 38 3794.4 64.0
  Heilongjiang 10550 40 29 2227.2 28.0
      
  Shanghai 4148 42 46 2051.9 30.5
  Jiangsu 16754 81 56 3765.2 23.1
  Zhejiang 5377 109 64 5296.9 11.7
  Anhui 9141 38 45 5638.9 14.0
  Fujian 7932 70 62 3474.1 23.4
  Jiangxi 5941 34 37 3403.7 13.6
  Shandong 9996 17 15 3285.1 10.9
      
  Henan 6156 19 23 1956.2 6.1
  Hubei 11328 50 46 2362.3 18.9
  Hunan 5003 56 50 3523.8 7.5
  Guangdong 8817 172 200 5504.4 11.2
  Guangxi 2645 48 59 3058.0 5.4
  Hainan 1412 5 3 522.3 17.2
      
  Chongqing 8065 33 38 1603.6 25.4
  Sichuan 13403 122 106 3997.7 15.5
  Guizhou 1876 53 23 1074.9 4.9
  Yunnan 3804 84 54 2678.0 8.9
  Tibet 233 4 3 284.2 8.7
      
  Shaanxi 6615 38 34 3133.9 17.9
  Gansu 2643 16 39 1496.6 10.2
  Qinghai 1042 2 7 450.9 20.7
  Ningxia 3176 4 3 455.1 54.0
  Xinjiang 6464 42 57 3563.2 32.9
      
 
 
a) The national data include fire accidents which occurred in railways, traffic and the military.