23-16  Basic Statistics on Fires by Region (2005)
 
      
Region     
Number of Number of Number of Losses Average Number of
Traffic Deaths Injuries Converted Fires Per
Accidents   into Cash 100 Thousand
(case) (person) (person) (10 000 yuan) People
      
  National Total 235941 2496 2506 136287.5 18.6
      
  Beijing 9781 50 114 1671.0 83.8
  Tianjin 4728 40 30 2040.5 50.4
  Hebei 7041 92 65 4605.1 10.3
  Shanxi 3319 55 75 2424.8 10.1
  Inner Mongolia 5351 37 60 1956.6 22.7
      
  Liaoning 22889 161 128 9394.6 54.9
  Jilin 18852 135 147 4928.1 70.8
  Heilongjiang 13488 71 58 4750.9 35.9
      
  Shanghai 5869 54 88 2704.2 43.4
  Jiangsu 15196 166 115 7429.2 21.1
  Zhejiang 6755 112 82 7778.0 14.8
  Anhui 7621 93 98 4956.1 11.8
  Fujian 6579 97 87 6003.0 19.5
  Jiangxi 6674 60 60 5388.2 15.3
  Shandong 16932 48 52 6540.1 18.5
      
  Henan 7390 61 38 3611.6 7.5
  Hubei 9250 56 47 5510.5 15.4
  Hunan 5195 117 121 5476.3 7.8
  Guangdong 13266 298 350 12418.4 17.0
  Guangxi 2678 118 116 5320.4 5.5
  Hainan 1335 15 21 1229.2 16.6
      
  Chongqing 7904 57 67 3724.9 25.1
  Sichuan 10676 114 111 7688.2 12.4
  Guizhou 2299 97 62 2427.1 6.0
  Yunnan 4112 107 83 4456.7 9.7
  Tibet 254 9 19 535.3 9.7
      
  Shaanxi 7489 64 64 4682.8 20.4
  Gansu 2526 30 41 2468.5 9.7
  Qinghai 936 14 22 442.6 18.8
  Ningxia 3347 7 12 913.6 56.7
  Xinjiang 6209 61 73 2810.7 32.2
      
      
      
a) The national data include the fires which occurred in railways, traffic and armies.