1-1  Divisions of Administrative Areas in China (End of 2005)
 
         
        (unit)
         
Provinces, Autonomous Regions Number of Cities at Number of Cities at Districts Number of Street Towns
and Municipalities Regions at Prefecture Regions at County under the Regions at Communities 
 Prefecture Level County Level Jurisdiction Townships  
 Level  Level  of Cities Level  
         
  National Total 333 283 2862 374 852 41636 6152 19522
         
  Beijing   18  16 314 131 142
  Tianjin   18  15 241 101 120
  Hebei 11 11 172 22 36 2205 242 943
  Shanxi 11 11 119 11 23 1389 193 561
  Inner Mongolia 12 9 101 11 21 1112 195 493
         
  Liaoning 14 14 100 17 56 1528 550 602
  Jilin 9 8 60 20 19 878 254 426
  Heilongjiang 13 12 130 19 65 1273 365 470
         
  Shanghai   19  18 214 103 108
  Jiangsu 13 13 106 27 54 1410 281 1019
  Zhejiang 11 11 90 22 32 1525 298 752
  Anhui 17 17 105 5 44 1696 241 948
  Fujian 9 9 85 14 26 1101 167 593
  Jiangxi 11 11 99 10 19 1550 123 773
  Shandong 17 17 140 31 49 1931 460 1194
         
  Henan 17 17 159 21 50 2299 392 841
  Hubei 13 12 102 24 38 1220 277 733
  Hunan 14 13 122 16 34 2409 233 1089
  Guangdong 21 21 121 23 54 1585 429 1145
  Guangxi 14 14 109 7 34 1232 106 699
  Hainan 2 2 20 6 4 218 18 180
         
  Chongqing   40 4 15 1081 112 608
  Sichuan 21 18 181 14 43 4782 238 1865
  Guizhou 9 4 88 9 10 1543 92 691
  Yunnan 16 8 129 9 12 1455 56 567
  Tibet 7 1 73 1 1 692 9 140
         
  Shaanxi 10 10 107 3 24 1745 148 917
  Gansu 14 12 86 4 17 1348 121 457
  Qinghai 8 1 43 2 4 422 30 123
  Ningxia 5 5 21 2 8 229 42 94
  Xinjiang 14 2 99 20 11 1009 145 229
         
  Hong Kong Special        
    Administrative        
    Region        
  Macao Special        
    Administrative        
    Region        
  Taiwan