23-16  Basic Statistics on Fires by Region (2004)
      
Region Number of Number of Number of Losses Average Number of
Traffic Deaths Injuries Converted Fires Per
Accidents   into Cash 100 Thousand
(case) (person) (person) (10 000 yuan) People
      
  National Total 252704 2558 2969 167197.3 20.1
 
  Beijing        9302 59 127 3525.9 80.6
  Tianjin        4659 34 27 1766.0 50.0
  Hebei          7690 74 68 4106.3 11.3
  Shanxi         3571 48 71 2539.0 10.9
  Inner Mongolia 4577 26 32 1473.0 19.5
 
  Liaoning       27190 176 133 11637.6 65.3
  Jilin          21354 148 138 4385.7 80.3
  Heilongjiang   14523 106 87 5878.1 39.0
 
  Shanghai       5133 30 47 1797.8 38.3
  Jiangsu        16475 187 172 11011.9 23.0
  Zhejiang       13724 339 198 14491.1 30.2
  Anhui          7214 96 123 4669.5 11.3
  Fujian         7727 85 120 7350.6 23.1
  Jiangxi        6335 40 59 4526.9 14.7
  Shandong       16058 37 55 6032.2 17.6
 
  Henan          12206 84 127 6148.7 12.5
  Hubei          7519 48 55 4399.3 12.5
  Hunan          5611 63 114 24687.5 8.5
  Guangdong      15756 279 383 17452.0 20.4
  Guangxi        2926 115 127 4155.4 6.1
  Hainan         1092 7 13 798.3 13.8
 
  Chongqing      7388 63 97 3372.9 23.6
  Sichuan        9141 138 139 4514.7 10.7
  Guizhou        2028 63 50 2058.2 5.4
  Yunnan         3564 90 118 3595.9 8.5
  Tibet          203 14 23 502.4 7.8
 
  Shaanxi        6871 43 70 3616.9 18.9
  Gansu          3012 24 30 2318.3 11.7
  Qinghai        958 10 47 590.5 19.5
  Ningxia        3384 4 24 800.8 58.3
  Xinjiang       5513 28 95 2993.9 29.2
      
      
a) The national data include the fires which happen in railways and other transport process.