21-59 Environmental Protection Agencies and Persons Engaged by Region

(End 0f 1999)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of

Total Number of

# Scientific

# Monitoring

# Supervising and

 

Agencies

Staff & Workers

and Technical

Personal

Administrative

 

(unit)

(person)

Personnel

 

Personnel

 

 

 

 

 

 

National Total

10811

121049

5269

40010

28039

 

 

 

 

 

 

Beijing

65

1136

184

375

148

Tianjin

73

1418

189

562

78

Hebei

604

8186

205

1607

1803

Shanxi

429

7243

148

2396

1877

Inner Mongolia

513

2995

164

1044

261

 

 

 

 

 

 

Liaoning

459

6376

626

2109

1641

Jilin

265

3998

209

1289

1491

Heilongjiang

414

4110

168

1468

1033

 

 

 

 

 

 

Shanghai

86

1987

188

804

391

Jiangsu

880

6637

181

2664

1502

Zhejiang

302

3718

240

1832

563

Anhui

362

3872

166

1437

825

Fujian

349

3046

199

1091

701

Jiangxi

346

3166

169

1075

764

Shandong

601

10364

262

3423

2651

 

 

 

 

 

 

Henan

617

11815

289

3209

3551

Hubei

420

6366

246

1930

1916

Hunan

541

5974

240

2019

1103

Guangdong

1001

6269

220

1702

1340

Guangxi

263

1853

115

764

248

Hainan

66

1161

30

366

256

 

 

 

 

 

 

Chongqing

151

1694

12

654

363

Sichuan

428

3942

144

1836

818

Guizhou

275

1802

146

591

435

Yunnan

344

1278

170

730

189

Tibet

19

137

 

50

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

341

3985

99

1378

1034

Gansu

227

2136

98

642

557

Qinghai

78

337

21

129

59

Ningxia

62

602

52

156

98

Xinjiang

206

1811

89

678

343