21-52  Basic Statistics on Urban Welfare Facilities and Rural Social Security Network (1999)

(unit)

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Urban

 

Region

Number of Urban

Number of

Service Points

Rural Social

 

Welfare Facilities

Community Service

for Civilian

Security Network

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

157339

7623

405740

19096

 

 

 

 

 

Beijing

573

149

7211

165

Tianjin

2266

97

8231

61

Hebei

10434

423

22386

1048

Shanxi

944

33

4443

448

Inner Mongolia

4455

138

14154

464

 

 

 

 

 

Liaoning

5056

182

40266

756

Jilin

11602

435

18876

847

Heilongjiang

6826

849

30078

826

 

 

 

 

 

Shanghai

10006

77

15171

205

Jiangsu

13572

662

39376

1648

Zhejiang

13094

127

26742

748

Anhui

7535

489

17261

637

Fujian

3265

55

3650

632

Jiangxi

1063

169

3961

562

Shandong

10618

1035

26746

2171

 

 

 

 

 

Henan

1838

140

7551

1861

Hubei

9489

162

14274

918

Hunan

7758

277

19691

507

Guangdong

5542

381

14889

1540

Guangxi

1371

221

2347

461

Hainan

1309

256

1909

3

 

 

 

 

 

Chongqing

1588

21

6237

341

Sichuan

7329

914

13131

1020

Guizhou

3618

42

6079

19

Yunnan

170

8

1451

87

Tibet

3

 

21

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

9998

193

21692

559

Gansu

2577

26

10625

334

Qinghai

267

 

862

56

Ningxia

1907

41

4361

115

Xinjiang

1266

21

2068

57