21-17  Number of Persons Engaged in Health Institutions by Region1999

(10 000 persons)

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 

 

Total

Medical

Doctors

 

Senior and

 

Technical

 

# Physician

Junior Nurses

 

Personnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

557.0

445.9

204.5

156.2

124.5

 

 

 

 

 

 

Beijing

16.2

11.7

5.3

4.7

4.0

Tianjin

8.5

6.6

3.0

2.7

2.1

Hebei

27.2

22.3

10.8

7.9

5.0

Shanxi

18.1

15.1

7.3

5.9

3.9

Inner Mongolia

13.1

10.7

5.5

4.1

2.7

 

 

 

 

 

 

Liaoning

29.8

22.9

10.0

8.1

7.5

Jilin

17.5

13.7

6.2

4.7

4.2

Heilongjiang

22.5

17.5

7.8

6.2

5.3

 

 

 

 

 

 

Shanghai

14.7

10.8

5.1

4.3

3.6

Jiangsu

32.6

25.6

11.6

9.2

7.3

Zhejiang

19.6

15.5

7.3

5.3

3.8

Anhui

18.8

15.3

6.9

5.2

4.0

Fujian

11.8

9.8

4.2

3.2

2.8

Jiangxi

15.2

12.2

5.3

4.3

3.6

Shandong

37.9

30.8

13.9

11.1

9.0

 

 

 

 

 

 

Henan

33.2

26.7

10.9

8.5

6.2

Hubei

30.3

24.0

10.3

8.2

7.4

Hunan

26.1

21.7

9.7

6.5

5.5

Guangdong

32.0

25.9

10.8

8.2

8.0

Guangxi

15.7

12.5

6.1

4.5

4.0

Hainan

3.9

3.1

1.3

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

Chongqing

10.9

8.9

4.4

3.2

2.0

Sichuan

31.1

25.4

12.9

9.0

5.9

Guizhou

10.2

8.6

4.5

3.2

2.1

Yunnan

14.8

12.1

6.1

4.4

3.5

Tibet

1.1

0.9

0.5

0.3

0.2

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

16.3

13.2

6.4

4.8

3.5

Gansu

10.0

8.3

3.9

2.8

2.1

Qinghai

2.7

2.2

1.0

0.8

0.7

Ningxia

2.8

2.2

1.0

0.8

0.7

Xinjiang

12.2

9.8

4.4

3.2

3.0