20-72  Publication of Video Products (1999)

Region

Videotapes

Laser Video Discs

VCD

 

 

 

 

 

 

Kind

Volume

Kind

Volume

Kind

Volume

 

(cassette)

 

(disk)

 

(disk)

 

 

 

 

 

 

 

National Total

2437

905150

32

41946

7252

63419090

 

 

 

 

 

 

 

Central Publi-

2038

540381

 

 

2303

22177011

shing House

 

 

 

 

 

 

Local Publish-

399

364769

32

41946

4949

41242079

ing House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

27

37602

 

 

308

5249671

Tianjin

 

 

5

2500

292

659000

Hebei

4

24000

 

 

124

988500

Shanxi

9

7200

 

 

39

137000

Inner Mongolia

 

 

 

 

12

47300

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

25

15560

 

 

277

1634700

Jilin

10

7540

 

 

113

190600

Heilongjiang

3

10451

 

 

21

166000

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

79

36165

2

1446

353

1846277

Jiangsu

1

2000

 

 

65

463500

Zhejiang

22

55400

 

 

188

1221342

Anhui

 

 

 

 

46

2223000

Fujian

34

4600

20

10000

386

5077650

Jiangxi

 

 

 

 

193

887900

Shandong

19

46700

 

 

110

814600

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2

3050

 

 

77

1102400

Hubei

 

 

 

 

361

2500100

Hunan

102

61557

 

 

230

1663600

Guangdong

14

37563

5

28000

986

8708452

Guangxi

3

2960

 

 

207

1243600

Hainan

 

 

 

 

32

527200

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

8

5630

 

 

182

1601301

Sichuan

6

410

 

 

26

173700

Guizhou

2

100

 

 

79

738000

Yunnan

 

 

 

 

54

632000

Tibet

 

 

 

 

5

28000

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

23

6221

 

 

61

260396

Gansu

6

60

 

 

26

77000

Qinghai

 

 

 

 

1

15640

Ningxia

 

 

 

 

27

113650

Xinjiang

 

 

 

 

68

250000