20-47  Quality of Products by Region (1999)

 

 

 

 

 

()

Region

Rates of Grade Products

 

 

 

 

 

 

 

Rate of New

Rate of Loss

Rate of Products

Rate of Products

Rate of Products

Products

Due to Bad

with Excellent

with First

with Qualified

 

Quality

Quality

Grade Quality

Quality

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20.62

40.35

38.24

16.81

0.65

 

 

 

 

 

 

Beijing

33.15

20.96

45.89

17.30

0.44

Tianjin

16.17

53.58

29.71

19.93

0.41

Hebei

28.19

33.74

37.96

9.56

0.48

Shanxi

8.04

49.81

42.15

5.82

1.24

Inner Mongolia

37.96

21.97

40.07

8.44

1.12

 

 

 

 

 

 

Liaoning

14.72

43.88

35.78

11.93

0.60

Jilin

17.63

70.83

11.55

26.49

0.65

Heilongjiang

19.89

45.20

34.91

6.70

1.16

 

 

 

 

 

 

Shanghai

12.38

54.82

32.80

31.91

0.66

Jiangsu

21.42

32.24

46.34

21.19

0.73

Zhejiang

21.75

37.79

40.47

11.80

0.80

Anhui

23.41

48.63

27.96

17.81

0.43

Fujian

23.00

46.35

30.65

25.38

0.47

Jiangxi

3.50

36.50

60.00

15.68

0.88

Shandong

16.61

50.52

32.76

13.68

0.43

 

 

 

 

 

 

Henan

24.93

36.04

35.78

7.63

0.78

Hubei

38.94

32.44

28.61

14.22

0.44

Hunan

30.67

30.09

39.24

7.75

0.65

Guangdong

34.14

36.16

29.50

19.26

0.51

Guangxi

25.94

36.55

37.51

33.44

0.94

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

14.35

51.15

33.92

18.20

1.18

Sichuan

20.96

31.35

46.57

3.00

0.61

Guizhou

4.04

60.00

35.96

22.11

2.51

Yunnan

 

17.58

82.42

3.43

5.92

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

3.14

27.18

69.68

3.96

1.21

Gansu

6.37

34.56

58.91

12.40

0.63

Qinghai

 

32.46

65.08

1.86

0.43

Ningxia

50.76

19.65

29.59

 

 

Xinjiang

0.53

52.30

41.84

16.41

0.27

 

 

 

 

 

 

a)Sampling data in this table are collected from 73 main industrial cities.