20-39  Transaction Value in Technical Market by Region

(10 000 yuan)

Region

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

2075508

2288696

2683447

3002045

3513718

4358228

5234123

 

           

           

           

            

            

            

 

Beijing

235497

371821

411681

458152

543192

815591

921889

Tianjin

63044

95188

121200

133475

150074

200298

220296

Hebei

67153

68371

84278

97853

115256

139090

153795

Shanxi

37005

10723

18454

11644

10284

9758

3955

Inner Mongolia

22306

           

12601

16044

28958

31332

29348

 

           

           

           

             

            

            

 

Liaoning

161988

215709

228615

242570

250372

280977

301546

Jilin

57236

60485

51217

76492

85793

93167

103498

Heilongjiang

75903

95107

110522

114177

145752

152569

157121

 

           

           

           

            

            

            

 

Shanghai

154427

220927

230409

256499

287568

314060

366324

Jiangsu

161456

138057

181563

238126

284473

330684

416683

Zhejiang

86663

71966

97768

107293

133232

162275

188496

Anhui

22446

11531

21853

24904

29585

39545

48544

Fujian

33324

25117

30550

46205

57454

69363

80868

Jiangxi

24905

14176

21555

24929

31058

38332

51444

Shandong

138207

166977

185946

222509

241583

261922

275121

 

           

           

           

            

            

            

 

Henan

84098

106797

122798

142122

157766

176492

201661

Hubei

70550

115265

125912

105576

145733

187596

230161

Hunan

77132

94955

105434

140209

161392

220189

246605

Guangdong

180802

95885

125972

131112

195993

248122

344528

Guangxi

23986

13543

20622

25181

17293

37021

25344

Hainan

44562

           

           

27878

35645

41533

82407

 

           

           

           

            

            

            

 

Chongqing

           

           

           

            

60628

92951

325345

Sichuan

125283

201929

221882

200630

158004

152000

125931

Guizhou

11243

582

9561

53397

1150

14071

762

Yunnan

26353

11927

39125

1606

54515

127222

172339

Tibet

962

           

           

            

            

            

 

 

           

           

           

            

             

            

 

Shaanxi

34789

32173

55501

44756

71782

57765

82537

Gansu

27091

21513

25157

24180

26427

28137

25816

Qinghai

3428

692

1375

7886

12035

2917

4283

Ningxia

2938

1630

1822

2121

2351

2643

4654

Xinjiang

20731

18252

20074

24519

18370

30606

42822