18-9 Number of Foreign Tourists by Region

(10 000 person-times)

Region

1990

1995

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

#Foreigners

Total

#Foreigners

Total

#Foreigners

Total

#Foreigners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.07

63.75

206.87

166.52

220.09

178.18

252.39

205.02

Tianjin

5.60

3.55

20.06

16.27

30.49

25.98

32.08

28.15

Hebei

3.19

2.20

16.50

13.59

32.69

27.18

37.09

32.22

Shanxi

4.68

2.70

7.12

5.15

12.51

8.70

13.78

10.11

Inner Mongolia

1.76

1.30

30.09

29.46

36.90

36.46

36.84

36.35

 

          

          

         

          

          

           

 

 

Liaoning

11.41

7.48

26.38

21.46

41.07

31.82

49.13

38.63

Jilin

4.61

2.96

15.61

14.49

3.14

11.59

15.95

14.11

Heilongjiang

5.98

3.38

16.23

13.94

38.33

34.09

40.71

36.06

 

          

          

         

          

          

           

 

 

Shanghai

89.30

46.06

136.79

107.54

152.71

117.55

165.68

128.73

Jiangsu

72.48

21.92

76.77

48.68

115.40

69.55

134.41

80.44

Zhejiang

45.58

10.77

67.27

36.65

81.96

41.43

94.78

50.67

Anhui

8.47

2.06

14.29

7.28

18.42

9.00

25.12

13.83

Fujian

70.79

8.78

90.64

22.41

121.78

32.68

135.69

35.30

Jiangxi

2.50

0.50

7.36

2.34

11.49

2.90

13.86

4.10

Shandong

12.47

6.89

45.09

30.43

60.82

37.18

62.20

41.79

 

          

          

         

          

          

           

 

 

Henan

6.95

2.74

21.84

9.12

27.47

16.54

30.01

16.03

Hubei

10.04

2.53

27.09

16.83

29.56

20.75

30.54

22.33

Hunan

8.52

1.65

17.73

7.18

34.86

13.33

38.58

13.48

Guangdong

541.48

56.36

620.68

122.07

788.65

131.54

876.02

148.77

Guangxi

51.83

15.34

41.85

30.74

52.33

28.09

77.07

37.07

Hainan

18.87

2.46

28.71

5.75

39.42

8.71

45.65

7.32

 

          

          

         

          

          

            

 

 

Chongqing

          

          

         

          

16.34

11.62

18.49

13.36

Sichuan

19.39

6.29

37.67

24.51

29.06

14.78

37.34

17.95

Guizhou

2.41

0.74

13.66

7.79

15.13

6.77

16.70

6.57

Yunnan

14.82

4.98

59.69

47.38

76.09

54.99

104.00

72.50

Tibet

          

          

6.78

6.54

9.64

8.70

10.08

9.26

 

          

          

         

           

          

           

 

 

Shaanxi

25.88

15.40

44.23

39.73

54.05

41.29

63.03

50.16

Gansu

5.20

3.90

9.09

7.07

10.24

6.97

14.46

9.46

Qinghai

0.55

0.41

1.33

0.87

1.66

0.97

2.05

0.89

Ningxia

0.20

0.13

0.37

0.28

0.51

0.37

0.60

0.45

Xinjiang

7.98

6.43

20.36

18.55

16.29

14.17

22.38

19.02