18-4 Number of Tourist Hotels by Capacity and Regions (End of 1999)

(unit)

Region

 

 

 

 

 

 

Total Number

 

 

 

 

 

of Tourist

with

with

with

with

with Less

Hotel

500 Rooms

300-499

200-299

100-199

than 100

 

and Over

Rooms

Rooms

Rooms

Rooms

 

 

 

 

 

 

 

National Total

7035

98

312

593

2190

3842

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

375

22

49

47

108

149

Tianjin

84

1

5

9

31

38

Hebei

171

3

5

21

66

76

Shanxi

90

 

4

6

33

47

Inner Mongolia

84

1

1

5

15

62

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

279

5

15

26

86

147

Jilin

131

 

5

5

34

87

Heilongjiang

154

 

3

14

46

91

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

286

15

31

34

95

111

Jiangsu

402

5

18

32

139

208

Zhejiang

405

2

12

35

175

181

Anhui

203

 

2

10

79

112

Fujian

224

 

9

19

54

142

Jiangxi

95

 

2

9

38

46

Shandong

384

2

11

27

126

218

 

 

 

 

 

 

 

Henan

147

1

2

17

61

66

Hubei

320

1

4

18

86

211

Hunan

198

 

6

16

58

118

Guangdong

1193

25

48

88

351

681

Guangxi

236

1

15

24

56

140

Hainan

231

2

11

25

65

128

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

52

2

3

3

18

26

Sichuan

227

1

8

21

83

114

Guizhou

603

3

10

35

151

404

Yunnan

45

2

2

2

8

31

Tibet

65

 

5

12

20

28

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

72

3

13

12

23

21

Gansu

51

1

4

4

16

26

Qinghai

15

 

2

2

4

7

Ningxia

37

 

 

2

13

22

Xinjiang

176

 

7

13

52

104