18-3 Number of Tourist Hotels by Ownership and Regions (End of 1999)

(unit)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

State-

Collective

Private

Joint

Share

Foreign

Funded by

Total

owned

owned

 

Owned

Holding

Funded

Entrepreneurs

Number of

 

 

 

 

 

 

from

Tourist

 

 

 

 

 

 

Hong Kong,Macao

Hotels

 

 

 

 

 

 

and Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

7035

4512

1003

174

223

404

472

247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

375

209

54

2

2

22

86

 

Tianjin

84

37

14

 

3

 

29

1

Hebei

171

168

 

 

 

1

2

 

Shanxi

90

67

11

3

 

9

 

 

Inner Mongolia

84

76

3

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

279

154

33

5

5

24

32

26

Jilin

131

99

5

2

 

7

16

2

Heilongjiang

154

130

9

1

 

3

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

286

172

51

2

20

16

14

11

Jiangsu

402

294

49

1

12

15

16

15

Zhejiang

405

189

91

8

12

75

15

16

Anhui

203

151

16

 

3

11

15

7

Fujian

224

98

51

9

10

8

28

20

Jiangxi

95

82

1

 

3

2

5

2

Shandong

384

293

37

1

9

14

21

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

147

124

16

 

2

2

1

2

Hubei

320

232

37

2

 

30

11

8

Hunan

198

94

77

1

4

8

12

2

Guangdong

1193

594

237

64

90

25

84

99

Guangxi

236

151

22

4

1

25

23

10

Hainan

231

75

39

21

28

40

25

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

52

47

1

 

 

 

4

 

Sichuan

227

142

31

15

4

23

5

7

Guizhou

603

476

70

23

9

18

4

3

Yunnan

45

32

10

2

1

 

 

 

Tibet

65

49

5

1

 

8

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

72

56

2

1

3

3

6

1

Gansu

51

51

 

 

 

 

 

 

Qinghai

15

15

 

 

 

 

 

 

Ningxia

37

31

1

1

 

1

3

 

Xinjiang

176

124

30

5

2

9

4

2