16-8 Number of Persons Engaged in Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Sale, Catering Trades by Region (1999)

(person)

Region

Total

Wholesale Trade

Retail Trade

Catering Trade

 

 

 

 

 

National Total

5583021

2543600

2378571

660850

 

         

         

         

         

Beijing

357126

102648

203694

50784

Tianjin

115591

51263

53692

10636

Hebei

222225

99220

112516

10489

Shanxi

136550

52500

76226

7824

Inner Mongolia

58661

24501

29365

4795

 

         

         

         

         

Liaoning

260494

109570

120389

30535

Jilin

122997

55190

54560

13247

Heilongjiang

164999

79001

77480

8518

 

         

         

         

         

Shanghai

320104

113919

155791

50394

Jiangsu

445057

212728

193183

39146

Zhejiang

287849

135510

111813

40526

Anhui

153329

82925

64347

6057

Fujian

128088

61758

39319

27011

Jiangxi

92545

60888

26255

5402

Shandong

452517

207165

196837

48515

 

         

         

         

         

Henan

383886

188461

169785

25640

Hubei

357729

169302

163553

24874

Hunan

200637

110124

72477

18036

Guangdong

413807

170817

111963

131027

Guangxi

144985

65987

56452

22546

Hainan

23923

9361

5893

8669

 

         

         

         

         

Chongqing

121123

57441

40905

22777

Sichuan

190481

88680

77057

24744

Guizhou

43359

24733

15678

2948

Yunnan

119688

74337

39792

5559

Tibet

1811

379

1432

         

 

         

         

         

         

Shaanxi

86115

41863

37610

6642

Gansu

53837

25744

24317

3776

Qinghai

16214

8789

6622

803

Ningxia

18804

6643

9129

3032

Xinjiang

88490

52153

30439

5898