16-7 Number of Active Units above Designated Size in Wholesale and Retail Sale, Catering Trades by Region (1999)

(unit)

Region

Total

Wholesale Trade

Retail Trade

Catering Trade

 

 

 

 

 

National Total

47906

23720

19220

4966

 

         

         

         

         

Beijing

3094

1167

1462

465

Tianjin

2262

957

1044

261

Hebei

1070

660

353

57

Shanxi

666

323

306

37

Inner Mongolia

652

319

285

48

 

         

         

         

         

Liaoning

1343

708

414

221

Jilin

527

291

162

74

Heilongjiang

1933

1087

771

75

 

         

         

         

         

Shanghai

8292

2301

5307

684

Jiangsu

3368

1717

1409

242

Zhejiang

2620

1537

743

340

Anhui

3542

2556

936

50

Fujian

1453

820

404

229

Jiangxi

581

399

134

48

Shandong

2240

1167

759

314

 

         

         

         

         

Henan

1908

795

935

178

Hubei

1351

710

475

166

Hunan

1116

601

412

103

Guangdong

2864

1547

611

706

Guangxi

899

456

299

144

Hainan

152

71

21

60

 

         

         

         

         

Chongqing

562

302

178

82

Sichuan

914

489

300

125

Guizhou

222

142

64

16

Yunnan

2777

1767

904

106

Tibet

19

4

15

         

 

         

         

         

         

Shaanxi

378

265

88

25

Gansu

340

150

160

30

Qinghai

108

60

41

7

Ningxia

154

65

59

30

Xinjiang

499

287

169

43