16-6 Number of Corporation Units above Designated Size in Wholesale and Retail Sale, Catering Trades by Region (1999)

(unit)

Region

Total

Wholesale Trade

Retail Trade

Catering Trade

 

 

 

 

 

National Total

30381

16382

10733

3266

Beijing

2975

1128

1417

430

Tianjin

914

492

348

74

Hebei

1070

660

353

57

Shanxi

666

323

306

37

Inner Mongolia

401

210

149

42

 

         

         

          

         

Liaoning

1313

701

404

208

Jilin

487

287

158

42

Heilongjiang

727

387

286

54

 

         

         

         

         

Shanghai

1126

463

481

182

Jiangsu

1923

1113

643

167

Zhejiang

2458

1527

737

194

Anhui

709

478

209

22

Fujian

1326

806

361

159

Jiangxi

550

395

130

25

Shandong

2130

1131

743

256

 

         

         

         

         

Henan

1836

774

920

142

Hubei

1231

640

460

131

Hunan

908

513

336

59

Guangdong

2666

1537

589

540

Guangxi

777

423

278

76

Hainan

128

71

21

36

 

         

         

         

         

Chongqing

547

297

175

75

Sichuan

886

483

298

105

Guizhou

222

142

64

16

Yunnan

963

579

347

37

Tibet

19

4

15

         

 

         

         

         

         

Shaanxi

378

265

88

25

Gansu

333

149

157

27

Qinghai

107

60

40

7

Ningxia

134

65

56

13

Xinjiang

471

279

164

28