15-1 Number of Staff and Workers Engaged in Transportation, Post and Telecommunications by Region (End of 1999)

(10 000 persons)

 

 

 

 

 

 

Transporta

Other

Post and

Region

Railway

Highway

Pipeline

Waterway

Air

-tion

Transpor-

Telecommu

 

Transpor-

Transpor-

Transpor-

Transpor-

Transpo-

Subsidiary

tation

-nications

 

tation

tation

tation

tation

rtation

Trades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

185.2

129.0

2.9

44.3

12.5

151.2

2.5

117.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

6.1

2.4

...

 

1.1

3.2

 

4.5

Tianjin

3.6

2.0

...

0.9

0.2

3.5

...

1.5

Hebei

9.5

6.7

...

0.3

0.1

7.0

...

5.0

Shanxi

11.1

3.7

 

...

0.2

4.7

0.1

3.4

Inner Mongolia

9.4

2.2

 

 

0.1

3.5

...

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

12.3

6.1

0.5

1.2

1.0

9.1

0.4

5.1

Jilin

9.4

3.0

0.2

0.1

0.9

3.3

0.1

3.5

Heilongjiang

13.2

3.3

0.1

0.6

0.2

7.7

...

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

3.6

2.9

0.1

4.1

1.1

6.4

0.1

4.0

Jiangsu

6.5

8.9

1.3

7.9

0.4

12.3

0.1

6.9

Zhejiang

2.8

6.0

...

2.7

0.1

5.1

...

5.4

Anhui

4.6

6.7

 

2.7

0.2

4.0

0.3

3.3

Fujian

2.4

3.2

 

1.4

0.5

2.5

0.4

3.7

Jiangxi

7.1

3.1

 

1.1

0.2

2.7

0.2

2.6

Shandong

6.6

9.0

0.3

1.8

0.3

8.5

0.1

5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

12.5

8.6

0.1

0.7

0.1

8.0

...

5.3

Hubei

9.0

6.6

0.1

4.1

0.4

8.9

0.1

5.0

Hunan

7.3

6.7

 

1.6

0.2

6.6

...

5.0

Guangdong

5.9

6.2

...

6.1

1.2

14.3

0.2

13.0

Guangxi

5.1

3.0

 

1.3

0.2

4.1

...

2.9

Hainan

0.2

0.3

 

0.3

0.5

1.9

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

3.3

2.8

 

3.3

0.3

3.8

...

1.9

Sichuan

3.8

8.5

0.1

2.0

0.9

6.3

0.1

5.3

Guizhou

3.3

1.7

 

0.2

0.2

1.8

 

2.1

Yunnan

5.8

4.4

 

0.1

0.5

2.8

0.2

3.3

Tibet

 

0.7

...

 

0.1

0.3

...

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

10.3

3.0

...

...

0.4

3.4

...

3.1

Gansu

5.3

2.0

 

...

0.3

2.1

...

1.6

Qinghai

1.3

0.9

...

 

...

0.6

...

0.6

Ningxia

1.3

0.6

0.1

...

...

0.5

 

0.7

Xinjiang

2.7

3.6

...

 

0.6

2.5

...

2.5