14-7 Labor Productivity of Construction Enterprises in Various Years by Region

Calculated in terms of value-added of construction.

 

 

 

 

 

 

Region

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

11140

11337

12089

13350

14451

 

                

                

                 

                 

 

Beijing

12969

16344

17736

21203

21900

Tianjin

16177

18077

17364

19791

20875

Hebei

9885

9816

10785

10807

12360

Shanxi

11486

12142

12101

14249

15071

Inner Mongolia

9436

9252

9529

11716

11753

 

                

                

                 

                  

 

Liaoning

10658

11661

11883

12163

13948

Jilin

9997

11780

12059

11988

13355

Heilongjiang

10153

10365

11220

12917

13462

 

                 

                

                 

                 

 

Shanghai

14967

18331

20666

23038

21488

Jiangsu

12808

12045

12683

12904

14540

Zhejiang

13386

14748

15863

17059

19013

Anhui

11367

9875

10080

10902

11195

Fujian

12354

12754

12835

17159

16826

Jiangxi

8140

8049

7566

8749

10455

Shandong

11720

9725

10889

12026

12615

 

                

                

                 

                 

 

Henan

8686

8735

8501

10228

11656

Hubei

12862

12308

12499

12869

14105

Hunan

10633

10593

10297

10594

11787

Guangdong

10455

12868

14396

16332

17523

Guangxi

11129

9468

10578

12537

13273

Hainan

7374

7663

8198

9463

12660

 

                

                

                 

                 

 

Chongqing

                

                

9826

10245

11656

Sichuan

9636

8849

10331

11163

11589

Guizhou

8024

9454

9780

11386

12296

Yunnan

10582

10842

11432

12717

14653

Tibet

13471

19311

19937

23931

16375

 

                

                

                 

                 

 

Shaanxi

11309

10531

10644

11827

13599

Gansu

10421

8202

8207

10728

11203

Qinghai

10520

6952

10241

12030

13505

Ningxia

6771

9354

10486

10448

11699

Xinjiang

11236

11348

11739

13545

15660