14-6 Total Profits of Construction Enterprises in Various Years by Region

(10 000 yuan)

 

 

 

 

 

 

Region

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

741983

1093504

1099170

1173285

1547982

 

                

                

                 

                  

 

Beijing

77857

88896

104320

123744

135595

Tianjin

10286

13731

21445

29350

21991

Hebei

26402

40251

48968

40479

62006

Shanxi

-54

-2263

-828

-10161

-882

Inner Mongolia

1730

-2282

-5999

3241

13076

 

                

                

                 

                 

 

Liaoning

18513

28388

-8711

-42535

30962

Jilin

6165

-12983

-15110

-16523

790

Heilongjiang

30573

4700

3122

10870

23741

 

                

                

                 

                 

 

Shanghai

85316

81808

126383

130723

141889

Jiangsu

80113

142671

113507

138139

121082

Zhejiang

59357

165803

170603

194607

235308

Anhui

943

29130

10221

774

15904

Fujian

24957

23532

28436

26052

25773

Jiangxi

-4437

2569

-1710

-2548

3395

Shandong

40985

150203

161762

162328

176337

 

                

                

                 

                  

 

Henan

20707

40204

26029

21442

37901

Hubei

21700

27263

16076

38036

51890

Hunan

10494

35440

29655

19488

17230

Guangdong

190605

143255

131085

153969

199092

Guangxi

7983

11299

8418

16059

13227

Hainan

1127

841

4868

295

6439

 

                

                

                 

                 

 

Chongqing

                

                

27203

33093

41582

Sichuan

19470

60582

51222

58555

76014

Guizhou

-1497

-2880

-286

638

1775

Yunnan

12004

18013

34195

35929

53070

Tibet

329

1564

4858

4392

5033

 

                 

                

                 

                 

 

Shaanxi

3256

1528

3517

-3552

5799

Gansu

-5403

12741

10906

14455

16917

Qinghai

-830

-658

-797

-1555

-3873

Ningxia

358

-1217

157

-622

5559

Xinjiang

2975

-8625

-4347

-5875

13359