14-5 Total Pre-Tax Profits of Construction Enterprises in Various Years by Region

(10 000 yuan)

 

 

 

 

 

 

Region

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

1680417

2479508

2716661

3019269

4944082

 

                

                

                 

                 

 

Beijing

109524

133026

149558

181706

341341

Tianjin

43858

44817

49575

53204

80172

Hebei

77152

106402

117092

124915

207616

Shanxi

41266

49022

55488

69685

72317

Inner Mongolia

26112

27891

35567

35960

51242

 

                

                

                 

                 

 

Liaoning

121984

122621

135564

132028

183582

Jilin

38772

42521

43660

46878

54198

Heilongjiang

57034

65909

68615

79214

109410

 

                

                

                 

                 

 

Shanghai

109877

124981

138251

142681

278825

Jiangsu

127916

256054

255623

278305

443934

Zhejiang

89401

232144

254643

281932

571252

Anhui

41827

74303

71736

79262

105523

Fujian

54273

73709

81560

103386

120981

Jiangxi

23408

28814

31303

33135

37586

Shandong

73787

187394

197489

217180

416839

 

                

                

                 

                  

 

Henan

51805

83210

86335

92265

132961

Hubei

69205

89060

107238

113959

190966

Hunan

46851

84155

92669

96355

121018

Guangdong

204101

209670

218956

270277

522531

Guangxi

29753

39107

45010

49408

63830

Hainan

8938

4507

11267

9391

17655

 

                

                

                 

                 

 

Chongqing

                

                

73410

84544

133598

Sichuan

102828

193794

158437

171098

268304

Guizhou

15491

19910

24822

25871

32956

Yunnan

25775

57730

72166

84000

154874

Tibet

1211

2257

1367

2353

8358

 

                

                

                 

                 

 

Shaanxi

29648

38311

45563

54032

67403

Gansu

18754

41448

38004

40692

61307

Qinghai

6461

8847

9646

11387

8921

Ningxia

6225

8518

9729

10696

19804

Xinjiang

27181

29377

36317

43472

64778