14-4 Value-Added of Construction in Various Years by Region

(10 000 yuan)

 

 

 

 

 

 

Region

1995

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

16726359

24056186

25405426

27837909

30222586

 

                

                

                 

                 

 

Beijing

1071808

1348018

1424872

1787588

1809631

Tianjin

463342

510525

508102

580644

599298

Hebei

753626

1004433

1058799

1026622

1176002

Shanxi

457235

533155

571361

619820

623871

Inner Mongolia

274225

321049

309691

352602

387728

 

                

                

                 

                  

 

Liaoning

1257086

1352915

1331824

1271822

1458714

Jilin

390506

451124

428432

410049

477403

Heilongjiang

642264

675666

720763

796891

838384

 

                

                

                 

                 

 

Shanghai

874100

995145

1209914

1311338

1224694

Jiangsu

1275984

2540378

2620881

2915897

3212848

Zhejiang

843427

2099332

2212090

2431151

2861430

Anhui

441310

731606

680801

703797

783765

Fujian

422848

561023

618988

738348

662526

Jiangxi

216570

260372

256353

262760

303880

Shandong

783397

1770885

1894007

2020712

2162466

 

                

                 

                 

                 

 

Henan

585294

849905

795700

875188

915452

Hubei

736716

941654

951010

1063379

1208960

Hunan

430640

804491

836320

876333

909667

Guangdong

1853664

1854934

1964243

2230076

2492533

Guangxi

283733

365971

378210

436240

463926

Hainan

47202

35148

73788

67747

77185

 

                

                

                 

                 

 

Chongqing

                

                

677742

783224

870648

Sichuan

1117663

1985461

1593421

1776678

1855648

Guizhou

170791

207235

230913

244071

276657

Yunnan

295731

496463

613405

678146

857556

Tibet

13947

31016

33468

41089

40991

 

                

                

                 

                 

 

Shaanxi

339780

440665

508819

509819

557333

Gansu

219400

382693

347624

380112

388427

Qinghai

75236

92589

97950

117884

137154

Ningxia

64952

89034

110707

120438

145697

Xinjiang

283882

323300

345229

407445

442113