13-21  Main Indicators on Economics Benefit of Large-scale and Medium-scale Industrial Enterprises by Region (1999)

Region

 

 

 

Number of Times

 

Overall Labor

 

Ratio of Value

Ratio of

Assets-

of Annual

Ratio of

Productivity

Proportion of

Added to Gross

Total Assets to

Liability

of Turnover

Profits to

 

Products Sold

Industrial Output

Industrial Output

Ratio

Circulating Funds

Industrial

(yuan/

(%)

Value  (%)

Value  (%)

(%)

(times/year)

Cost (%)

person-year)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

32.05

7.60

60.18

1.32

4.04

42698.97

98.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

26.98

5.90

59.94

1.18

3.61

45326.00

97.18

Tianjin

23.06

5.84

60.12

1.39

2.73

51332.08

99.86

Hebei

35.61

6.78

58.78

1.35

3.47

34770.25

98.75

Shanxi

36.99

4.30

63.30

0.85

1.97

21606.80

98.38

Inner Mongolia

37.58

5.55

60.53

1.09

0.35

27562.18

99.79

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

26.91

5.44

57.45

1.25

2.00

34623.07

98.61

Jilin

29.17

6.39

65.13

1.12

2.04

30795.99

98.90

Heilongjiang

54.40

13.81

63.54

1.20

16.13

49700.77

97.61

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

30.37

7.84

50.98

1.34

5.69

98276.45

98.71

Jiangsu

27.04

7.85

58.86

1.58

3.85

44520.58

97.47

Zhejiang

27.22

9.46

53.72

1.65

6.32

54030.20

98.24

Anhui

34.91

7.21

60.14

1.43

1.64

33217.28

98.04

Fujian

34.12

10.96

57.43

1.73

7.80

72387.12

97.47

Jiangxi

28.57

5.08

68.44

1.10

-0.59

23830.52

98.60

Shandong

32.05

8.56

61.93

1.70

4.31

41927.00

97.77

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

34.62

6.22

63.26

1.12

1.78

28192.80

98.47

Hubei

33.12

6.60

62.49

1.16

3.18

39068.44

98.13

Hunan

35.88

9.95

67.34

1.22

1.97

31531.80

98.85

Guangdong

29.07

8.88

57.60

1.50

6.02

89242.54

96.97

Guangxi

31.41

6.82

70.36

1.30

0.92

33576.40

97.42

Hainan

26.66

4.97

71.05

0.91

-0.25

57304.06

97.26

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

28.08

4.92

66.49

1.01

-1.60

26382.82

97.98

Sichuan

35.05

5.99

62.26

0.99

2.06

31246.74

97.28

Guizhou

35.98

7.64

67.39

0.81

1.13

29213.96

96.48

Yunnan

56.30

20.54

50.24

1.30

10.65

87354.42

99.39

Tibet

44.89

3.47

33.09

1.49

3.80

24556.53

102.78

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

35.09

6.08

68.05

0.98

1.25

28296.27

97.44

Gansu

32.16

4.60

69.12

0.98

-1.46

26680.38

98.53

Qinghai

33.75

5.36

64.52

0.98

1.79

34592.70

98.64

Ningxia

31.58

4.99

60.57

0.98

0.97

25639.25

95.31

Xinjiang

44.88

6.74

61.21

1.17

1.32

57167.31

98.24