13-13 Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State Holding Majority Shares Industrial Enterprises by Region(1999)

Region

Ratio of

Ratio of

Assets-

Number of

Ratio of

Overall

Proportion

Value Added

Total

Liability

Times of

Profits to

Labor

of Products

to Gross

Assets to

Ratio

Turnover of

Industrial

Productivity

Sold

Industrial

Industrial

(%)

Circulating

Cost

(yuan-

(%)

Output

Output

 

Fund

 

person-year)

 

Value  (%)

Value (%)

 

(times/year)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

34.11

6.77

61.98

1.20

2.89

35740.57

98.15

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

29.09

6.01

60.16

1.25

3.63

47313.13

98.06

Tianjin

30.56

3.60

65.92

0.97

-1.60

34081.98

99.56

Hebei

35.88

6.35

59.92

1.29

3.20

31777.03

98.49

Shanxi

37.41

3.91

65.54

0.83

0.59

19880.10

97.98

Inner Mongolia

37.49

5.16

61.54

1.09

-0.65

26181.91

99.13

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

28.76

4.64

59.96

1.14

0.76

29363.68

98.47

Jilin

29.42

6.01

66.78

1.07

1.55

27708.10

98.65

Heilongjiang

54.54

13.40

64.88

1.19

15.43

45015.65

97.14

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

31.82

7.57

50.95

1.24

5.57

79161.53

99.04

Jiangsu

28.48

6.59

60.30

1.44

2.61

37108.07

98.17

Zhejiang

32.15

7.61

52.24

1.37

5.25

50394.72

99.17

Anhui

34.52

6.64

61.31

1.38

0.83

30735.25

98.16

Fujian

36.22

9.83

60.62

1.54

6.36

53442.57

98.89

Jiangxi

29.56

4.73

70.34

1.07

-1.09

20008.69

97.72

Shandong

35.43

7.61

62.87

1.51

3.24

37968.35

98.16

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

34.10

5.62

65.56

1.09

1.12

25968.13

98.53

Hubei

34.24

5.89

65.03

1.13

1.94

34426.80

97.54

Hunan

35.47

8.13

70.21

1.19

0.12

25835.40

98.57

Guangdong

30.76

8.39

57.22

1.42

5.80

72617.01

97.34

Guangxi

31.87

5.84

69.81

1.22

-0.02

27284.36

97.73

Hainan

29.61

4.77

73.73

1.06

-0.63

39535.51

97.22

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

28.85

4.67

67.50

0.98

-2.36

23553.96

98.03

Sichuan

35.56

5.39

63.66

0.93

0.57

26714.14

97.44

Guizhou

36.20

7.01

69.02

0.82

0.36

27180.99

95.96

Yunnan

54.52

17.40

52.81

1.24

8.80

71220.27

99.37

Tibet

54.94

4.67

35.60

0.78

14.42

29342.96

85.21

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

34.29

5.04

69.77

0.94

-0.95

23620.42

97.04

Gansu

33.48

4.46

69.83

0.99

-1.85

24409.41

97.71

Qinghai

37.23

4.81

66.48

0.95

-0.75

32104.75

97.56

Ningxia

31.39

4.26

67.78

1.03

-0.90

23852.87

95.66

Xinjiang

42.27

5.96

63.35

1.11

-0.16

43514.83

97.83